Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

LET’S ORGANISE A SCIENCE CAMP!

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Hra Play Decide ponúka základný prehľad cieľov a stratégie pre vedecké tábory ako spolupracovať so zainteresovanými stranami, regionálnymi firmami a akademickými inštitúciami.

Author / translator Danel Solabarrieta

Hra Play Decide ponúka základný prehľad cieľov a stratégie pre vedecké tábory ako spolupracovať so zainteresovanými stranami, regionálnymi firmami a akademickými inštitúciami.

Spolupráca s regionálnymi firmami (zameranými najmä na SME), regionálnymi akademickými inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami je pre vedecké tábory kľúčovou súčasťou úspechu takéhoto táboru. Na jednej strane zainteresované strany zdieľajú záujem o tábory a ako sponzori majú pod dozorom príjmy a výdavky. Na strane druhej tábory potrebujú partnerov z oblasti inžinierstva a vedy, chcú otestovať ich prístup, ukázať prax a mať možnosť pozvať na tábor ľudí ako vzor vedca a partnera v diskusii.

Ako títo partneri spolupracujú, aké individuálne očakávania majú a aké vízie zdieľajú nie je vždy jasné. Častokrát pociťujeme nedostatok zdieľania cieľov. Pozorovaním a posudzovaním existujúcich vedeckých táborov a iných aktivít, ako sú súťaže, conzorcium projektu Scicamp (http://sicencecamps.eu) chcelo vyhodnotiť, ktoré metódy sú najužitočnejšie. Okrem toho, zaujímavou časťou bolo získať fakty a mylné predstavy zúčastnených strán. Otvorenie týchto otázok a nastolenie diskusie pomáha súčastným a budúcim mimoškolským STEM aktivitám organizovať a optimalizovat ich prácu.

Vytvorením Play Decide hry pre vedecké tábory založenej na reálnych výpovediach organizátorov vedeckých táboro v a jej zverejnením pre širokú verejnost bude podporovať široký rozvoj mimoškoslých aktivít v oblasti STEM vzdelávania. Posyktuje tiež modely pre školy ako sa orientovať v ich spolupráci so zúčasntnenými stranami ako sú firmy a priemysel. To môže tiež ovplyvniť spoluprácu medzi školami a inštitúciami zaoberajúcimi sa tretím stupňom vzdelávania (akademické či odborné vzdelávanie) ako pomôcť mladým ľudom rozhodnúť sa pre kariéru v oblasi matematiky, vedy a techniky.

Projekt Science camp bol financovaný s podporou Európskej Komisie (Projekt č.: 527525-LLP-1-2012-1-DE-COMENIUS-CNW)

Aims of the game

Táto Play Decide hra ponúka základný prehľad cieľov a stratégie pre vedecké tábory ako spolupracovať so zainteresovanými stranami, regionálnymi firmami a akademickými inštitúciami.

Created 4 January 2016
Last edited 28 June 2018
Topics Education, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Financovanie: Verejné a súkromné spoločnosti by mali pomôcť financovať vedecké tábory a mali by mať kontrolu nad výdavkami.

Policy position 2

Zdroje: Verejné a súkromné spoločnosti by mali viac poskytnúť výskumníkov aby videli prácu mladých na ich projektoch počas vedeckého tábora než len poskytnúť možnosť exkurzie do centra a ukážku experimentov.

Policy position 3

Načasovanie: Verejné a súkromné firmy by mali radšej ponúknuť nepretržitú podporu projektov mladých než ponúknuť jednodňovú exkurziu do výskumného centra.

Policy position 4

Postavenie koordinácie: Vzdelávanie centrá a vedecké centrá by mali prevziať starosť o organizáciu spolupráce medzi školami a výskumnými centrami.

Policy position 5

Sociálne aspekty vedeckých táborov: Sociálny aspekt je na vedeckých táboroch menej dôležitý než vedecký. Teda by sme to nemali zdôrazňovať pri propagácii, aj keď každý vie, že tábory sú miesta, kde si mladí nachádzajú nových kamarátov.

Story cards

Thumbnail

Moje očakávanie sa počas štyroch rokov participácie dosť zmenili. Na začiatku som bola zaujatá viac vedeckou stránkou táboru, ktorá mi dopovedala na množstvo otázok a dala mi príležitosť vyskúšať experimenty, metódy a materiál, ku ktorým by som inak nemala prístup. Neskôr som si začala viac a viac uvedomovať, že tábor je aj o ľuďoch, ktorých tam stretnete. Rozdielnosť účastníkov bola od "čudákov, ktorí vo voľnom čase nerobili nič iné iba vedu" po "na vzdelávací tábor ma poslali rodičia, ale mňa to nezaujíma". Napriek nájdeniu kamarátov, s ktorými som stále v kontakte, zmes rôznych ľudí mi dala veľkú šancu vidieť aký rôzny môže byť pohľad a prístup ľudí na rôzne veci, ale najmä na vedu.

Linda (organizátor táborov)
Thumbnail

Chcem šíriť, že robiť vedu je zábava, je to možné pre každého a odlišné od toho ako ju vnímajú v škole. Ale taktiež chcem rozšíriť niektoré aspekty podstaty vedy, rovnako ako som ja, chcem aby aj ostaní uznali, že matematika je dôležitou súčasťou vedy. Chcem aby vedu videli ako celok a tému na diskusiu, ktorá nie je len správna alebo nesprávna. Preto to má rôzne dôsledky pre spoločnosť.

Uffe (organizátor táborov)
Thumbnail

Chcela som, aby si sami v prvý deň naplánovali, čo by chceli robiť a čím sa zaoberať a potom by som sa snažila získať materiál a zapojiť rôznych odborníkov (podniknúť výlet a navštíviť ich). Chcela by som aby mali možnosť rozprávať sa s vedcami o ich živote vedca. Rozprávať o veciach ako frustrácia, ako sa on či ona dostali na toto miesto, aká je spolupráca s kolegami, aké sú úspechy ich pracovného života a tak ďalej. Neverím, že všetci žiaci by sa mali stať vedcami, ale verím že robiť vedu môže byť zábavné pre všetkých. A že by mali získať autentický obraz o tom, čo vedci robia. Nie lepší, ale ani horší, než je realita.

Hanne (Organizátor táborov)
Thumbnail

Ako entomológ by som chcel ukázať, že nemusíte ísť do Amazónie nájsť nové druhy živočíchov, ktoré tam stále objavujeme, a chcel by som ukázať že tiež anatómia hmyzu, pozorujúc cez lupu, je úžasná. Dnešná spoločnosť moc nepodporuje vznik vedcov, ktorí sa rozhodli zamilovať sa a byt posadnutí oblasťou vedy, napríklad taxonómiou. Moja otázka znie: máme dnes nejakých mladých, ktoré chodia po poliach a zbierajú rastliny alebo motýle? Nejakých mladých, ktorí si na Vianoce popýtajú identifikačných sprievodcov? Čo by sme mali spraviť, aby sa mladí začali zaujímať o skutočnú prírodu a nie len virtuálnu realitu?

Martin (spolupracujúci vedec)
Thumbnail

Vedecké tábory sú pre spoločnosť potrebné a ak nedostávajú verejnú finančnú podporu, spoločnosť robí veľkú chybu, pretože budeme potrebovať viac mužov a žien - vedcov, viac ľudí s vedeckým spôsobom myslenia a viac vedy vo všeobecnosti. Veda nie je vyučovaná rovnakým spôsobom v táboroch a v školách. A ešte menej sa rovnakým spôsobom naučíme. Vo vedeckých táboroch žiaci vedou "žijú", a niekedy sa ma dotýka to, čo vidím v ich očiach.

Susana (spolupracujúci výskumník)
Thumbnail

Snažím sa byť pre skupiny aj individuálov záchytným bodom. Cítim, že je potrebné, aby mali hlavnú "autoritu", na ktorú sa môžu obrátiť s otázkami každého druhu - od postupu a organizácie cez otázky o obsahu až o otázky o ich práci na aktivite, minimálne na začiatku. Obvykle sa pred tým navzájom nestretli a každý si so sebou nesie záujem, takže mojou prácou je spojiť ich, aby pracovali s materiálom spoločne a tak zistili, na čom chcú pracovať a zároveň ako sa vzájomne spoznať. Mojím cieľom je aby mohli pracovať na výskume v skupinách samostatne.

Rita (organizátor táborov)
Thumbnail

Ako pomocník je moja rola niečo medzi "vedúcim aktivity" a samotným účastníkom. Ideou je, že môžem prispieť svojimi skúsenosťami z aktivít z predchádzajúcich rokov predtým ako sa účastníci zaseknú, stratia koncentráciu a zameranie, alebo budú odradení neúspechmi v experimente. V takýchto prípadoch im môžem dať nejaké nápovede, vo forme vedomostí a skúseností, ktoré som získal počas aktivít z predchádzajúcich rokov, vedomosti, ktoré môžem mať na základe dlhšieho času na vzdelávanie (my lektori sme zvyčaje rok - dva starší), alebo jednoducho myšlienky ktoré prídu spontánne ako výsledok mojej zvedavosti práve tak ako účastníkov samotných.

Christian (organizátor táborov)
Thumbnail

je to vlastne trochu zložitejšie nájsť rovnováhu medzi vykonávaním a uplatnením pravidiel, hlavne počas večerných hodín z hľadiska ubytovania. Na jednej strane by nechceme byť vnímaní ako nejaké autority, na strane pre udržanie pravidiel medzi účastníkmi to môže byť veľkou pomocou pre inštruktorov, ale tiež udržať atmosféru na tábore pozitívnu a priateľskú. Je to možné iba ak lektori sú citliví a nájdu strednú cestu.

Olivera (organizátor táborov)

INFO CARDSISSUE CARDS

Metodika vzdelávania

(Organizátor) Učitelia by mali absolvovať tréning ako pracovať na vedeckých projektoch.

Metodika vzdelávania

(Učiteľ) V niektorých prípadoch vidíme tak dobre spracovaný vedecký projekt, že máme pochybnosti o tom, akú časť z neho urobil žiak.

Metodika vzdelávania

(Organizátor) Veda má veľa spoločného s myslením. Nie vždy je to o úspechu. Žiaci by sa mali naučiť nevzdať sa okamžite, ale snažiť sa pokračovať. Nezávislosť vedie často k úspechu.

Načasovanie

(Učiteľ) Na začiatku sme si mysleli, že máme príliš veľa času, ale potom sme si uvedomili, že čím viac sú tímy spolu, tým viac sa socializujú a to je pre ich ďalšie vzdelávanie dôležité.

Načasovanie

(Organizátor) Osobne verím, že jeden alebo dna dni navyše môžu byť užitočné. Práve ráno pred odchodom sa uskutočňuje zhrnutie a vyhodnotenie vedeckých projektov, čo má podľa môjho úsudku negatívny vplyv na ich kvalitu.

Načasovanie

(Organizátor) Spolupráca medzi dvoma neznámymi je vždy problematická, hlavne keď sa jedná o väčšie skupiny. V rámci menších skupín sa zmysel pre jednotnosť a dlhší čas spolu pretavia do väčšieho potenciálu.

Úloha chýb

(Organizátor) Vedecký tábor nemá byť náhradou školy, ale ponúka mladým možnosť predstaviť vtipne ich vlastnú prácu alebo ich experimenty. Vedecký tábor má mladým ľuďom ukázať, že môžu niečo sami dosiahnuť a sú schopní pracovať a učiť sa na chybách.

Úloha chýb

(Organizátor) Mladí ľudia si myslia, že matematika a veda sú často nezaujímavé či príliš náročné, ale na vedeckých táboroch sa nemusia báť neúspechu.

Úloha chýb

(Organizátor) Myslím, že bez ohľadu na to, ako škola ničí našu chuť robiť vedu, ak máme šancu, stojí to za to sa do toho pustiť. Vedecké tábory na to ponúkajú skvelú príležitosť.

Metodika vzdelávania

(Výskumník) Mojím cieľom je ukázať skrytú tvár prírody a fascinujúci pocit objavu bez toho, aby to skĺzlo do stupídnej zábavy.

Návšteva výskumného centra

(Učiteľ) Návšteva výskumného centra bola oceňujúcim dobrodružstvom, ale mali sme šťastie, pretože sme sa tam mohli dostať verejnou dopravou. Ak by to bolo ďalej, bolo by pre nás nemožné zrealizovať exkurziu.

Návšteva výskumného centra

(Učiteľ) Návšteva výskumného centra alebo univerzity je nevyhnutnosťou pri spoznávaní fungovania reálneho sveta.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) O žiackych projektoch a o tom, na čo sa chcú opýtať sme nevedeli nič predtým než k nám prišli.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Druhá návšteva uskutočnená po ukončení projektu môže byť dobrou myšlienkou.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Chcel by som vidieť výslednú prácu na projektoch mladých.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Nie som si istý, či moja pomoc bola postačujúca a dostatočne užitočná.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Projekty neboli korektne navrhnuté, takže som nemohol moc pomôcť.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Niektoré žiacke projekty nemali jasne stanovený cieľ.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Väčšina výskumných pracovníkov hovorí, že by chceli získať viac informácií o tom, na čom žiaci pracujú.

Návšteva výskumného centra

(Výskumník) Väčšina výskumníkov sa vyjadrili, že by chceli získať viac informácií o tom, čo od nich žiaci požadujú.

Organizácia exkurzie

(Učiteľ) Obávam sa, že je ťažké nájsť výskumníkov, ktorí sú expertmi v oblastiach blízkych témam žiackych projektov.

Organizácia exkurzie

(Učiteľ) Bolo pre nás nemožné uskutočniť jednu návštevu výskumníkov pre každý tím, nezvládli sme pripraviť taký počet návštev rôznych laboratórií.

Organizácia exkurzie

(Výskumník) Chcel by som, aby bola práca žiakov viac rozvinutá a hlásená.

Organizácia exkurzie

(Učiteľ) Možno by mohli ukázať ako veci pracujú pomocou experimentov. A čo ešte?

Spolupráca s profesionálmi

Všetky vedecké tábory spolupracujú s firmami, výskumnými a akademickými inštitúciami, školami, ostatnými vzdelávacími a vládnymi inštitúciami. Žeby myšlienka vedeckého tábora ako izolovanej skupiny mladých zanikla?

Spolupráca s profesionálmi

(organizátor) Niektorí učitelia a výskumníci spolupracujú na príprave programu a sú zapojení do vedeckej a vzdelávacej časti programu. Sponzori poskytujú potrebné zdroje a médiá nám pomáhajú tábor zviditeľniť a vzbudzujú uvedomenie si jeho významu a dôležitosti.

Spolupráca s profesionálmi

(organizátor) Máme sponzorov. Nekontrolujú výdavky, len ich informujeme o výsledkoch a spätnej väzbe účastníkov. Sú informovaní o finančných plánoch predčasne a potom im podávame správu.

Spolupráca s profesionálmi

(Organizátor) V rámci prednášok a cvičení na univerzite, sú zapojení do organizácie vedeckých táborov, prípravy programu a tiež ako dozor študenti univerzity.

Spolupráca s profesionálmi

(Organizátor) Myslím, že interakcia medzi letnými tábormi, lokálnymi firmami a vedeckými inštitúciami je jednou z najlepších možností a krokom, ktorý by sme mali vziať do úvahy.

Spolupráca s profesionálmi

(Organizátor) Pre nás sú vždy zaujímavé lokálne spoločnosti, ktoré sa môžu zaujímať o finančnú podporu a materiál.

Spolupráca s profesionálmi

(Učiteľ) Akademické inštitúcie tak ako aj vedecké spoločnosti môžu vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné aktivity pre mladých.

Spolupráca s profesionálmi

(Organizátor) Lokálne spoločnosti by sa mali zaujímať o vzbudenie záujmu mladých so zámerom budovať kariéru a spoluprácu s nimi. Na základe vlastnej skúsenosti, ani jedno miesto, ktoré sme navštívili, nezanechalo zlý dojem bez ohľadu na to, ako k nám pristupovali. Nemali by očakávať nejakú priamu odmenu (možno okrem príspevku na výdaje s tým spojené), ale skôr to vnímať ako dlhodobú investíciu do ich potenciálnych budúcich zamestnancov.

Spolupráca s profesionálmi

(Organizátor) Akademické inštitúcie by mali využiť možnosť informovať o možnostiach štúdia. Toto by však mali využiť len v rámci skupiny vekovo vhodnej. V opačnom prípade by to znelo skôr odpudzujúco.

Spolupráca s profesionálmi

(Spolupracovník) Ak chceme zvýšiť záujem o zamestnanie, mali by sme ukázať čo robíme a čo máme jednoduchým spôsobom a spoluprácou.

Spolupráca s profesionálmi

(Výskumník) Verejné a súkromné spoločnosti by mali pomáhať financovať vedecké tábory.

Podpora mladých výskumníkom

(učiteľ) Výskumníci by mali byť expertom v téme, na ktorej žiaci pracujú. Naši neboli, takže to bolo dosť mrhaním času.

Podpora mladých výskumníkom

(učiteľ) Niektorí výskumníci boli potešení, že môžu žiakom pomôcť, ale nakoniec pre pracovné povinnosti to nemohli uskutočniť.

Podpora mladých výskumníkom

(Učiteľ) Výskumníci by mali poskytovať spätnú väzbu žiakom aj po realizácii exkurzie.

Podpora mladých výskumníkom

(Učiteľ) Spolupráca žiakov a výskumníkov bola veľmi úspešná. Najväčšou komplikáciou bolo pridelenie výskumníkov k tímu žiakov.

Podpora mladých výskumníkom

(Výskumník) Naša oblasť výskumu a žiacka práca bola veľmi vzdialená. Ak by to bolo bližšie, mohli sme im viac pomôcť.

Motivácia, záujem a zamestnanie v oblasti STEM

(Učiteľ) Študenti boli veľmi motivovaní návštevou výskumného centra a možnosťou zistiť ako bol ich záujem o vedu a techniku posilnený.

Motivácia, záujem a zamestnanie v oblasti STEM

(Učiteľ) Žiaci sa z návštevy výskumného centra vrátili s vyššou dávkou kreativity.

Motivácia, záujem a zamestnanie v oblasti STEM

(Učiteľ) Je veľmi dôležité oceniť žiakom ich prácu.

Motivácia, záujem a zamestnanie v oblasti STEM

(Organizátor) Účastníci, ktorí sú viac zainteresovaní do vedy, môžu byť viac motivovaní a povzbudení ako menej zainteresovaní, aj keď menej zainteresovaní sa často pýtajú lepšie otázky v zmysle priblížiť vedu každodennému životu.

Motivácia, záujem a zamestnanie v oblasti STEM

(Organizátor) Dievčatá sú v niektorých oblastiach stále nedostatočne zastúpené. Myslím, že byť na tábore blízko tých, ktorí sa tiež zaujímajú o rovnakú oblasť, im veľmi pomôže.

Výber vedeckého projektu

(Učiteľ) Myslím, že prácou učiteľa je pomôcť vybrať tému žiackeho výskumu. Tento rok som nechal výber na žiakoch bez mojej pomoci a nefungovalo to. Niektorí si zvolili príliš komplikovaný problém, alebo uskutočnili informačný prieskum bez projektu.

Výber vedeckého projektu

(Učiteľ) Je viac motivujúce nechať žiakov aby si sami zvolili tému projektu, ale učiteľ by im mal pomôcť a to je niekedy náročné pretože nie sme expertmi vo všetkých oblastiach.

Výber vedeckého projektu

(Učiteľ) Aj keď je náročné nechať žiakov vybrať si tému vedeckého projektu, pomáha to organizátorom prispôsobiť ich prostriedky a možnosti.

Výber vedeckého projektu

(Učiteľ) Myslím si, že je dobrý nápad nechať žiakov vybrať si tému, pretože tým pádom musia medzi sebou diskutovať, prečo si zvolili práve takú tému.

Výber vedeckého projektu

(učiteľ) Nechať výber témy vedeckého projektu na žiakoch je dobré pre ich predstavivosť.

Výber vedeckého projektu

(Učiteľ) Žiaci boli stratení, keď si mali sami vybrať tému ich výskumu. Mali by sme uprednostniť súbor možných tém na výber.

Výber vedeckého projektu

(Učiteľ) Organizátori by mali mať súbor výskumných tém podobných akými sa zaoberajú výskumníkmi.

Výber vedeckého projektu

(Výskumník) Žiaci nevedeli, čo by mohli a chceli robiť.

Komunikácia medzi mladými a výskumníkmi

Komunikácia medzi mladými a výskumníkmi potrebuje čas aby bola užitočná a aby sa vytvoril emocionálne spojenie. Návšteva trvajúca jeden deň nie je postačujúca.

Rodová otázka

Podľa Google existujú štyri hlavné faktory, na základe ktorých sa dievčatá rozhodnú venovať informatike. Jednou z nich je "sociálna podpora".

Rodová otázka

Podľa Google existujú štyri hlavné faktory, na základe ktorých sa dievčatá rozhodnú venovať informatike. Jednou z nich je "vnímanie seba samého".

Rodová otázka

Podľa Google existujú štyri hlavné faktory, na základe ktorých sa dievčatá rozhodnú venovať informatike. Jednou z nich je "akademická prezentácia".

Rodová otázka

Podľa Google existujú štyri hlavné faktory, na základe ktorých sa dievčatá rozhodnú venovať informatike. Jednou z nich je "kariérne vnímanie".

Miesto konania vedeckého tábora

(Organizátor) Náš vedecký tábor v Severnom Nemecku využíva miestnosti na Univerzite Aplikovanej vedy. Tu môžeme využívať laboratóriá, isť na exkurziu a mať prednášky so zamestnancami. Koordinácia je spolu s Ministerstvom školstva, ktoré má na starosti prihlášky.

Miesto konania vedeckého tábora

(Organizátor) Náš vedecký tábor v strednom Nemecku sa koná na mieste blízko Univerzity v Halle, kde máme možnosť navštíviť laboratóriá a prednášky. Pobytové tábory sú organizované v spolupráci so spoločnosťou, ktorá sa zaujíma o sociálne problémy a vzdelávanie. Máme špeciálne podmienky na získanie nižšej ceny ubytovania.

Rodová otázka

Podľa Google sa väčšina dievčat rozhoduje, či sa chce naučiť programovať, predtým než začnú študovať na vysokej škole.

Stratégie

Vedecké tábory sú organizované najčastejšie z dôvodu vzbudiť u žiakov záujem o vedu a vzdelávanie (92 %), ale odpovede zdôrazňujú aj aspekty náboru a sociálnej perspektívy, ako aj rekreácie.

Stratégie

Väčšina účastníkov vypĺňala formálnu prihlášku (42 %). Iní boli vybraní na základe odporúčaní učiteľa (25 %), na základe skúseností z predchádzajúceho tábora a pár bolo vybraných na základe špeciálnych kritérií (8 %)

Stratégie

Cieľovou skupinou vedeckých táborov sú mladí ľudia prejavujúci záujem o vedu. Napriek tomu polovica táborov nemá stanovené špecifické kritériá a prihlásenie je možné pre všetkých ( 45 %), aj keď zhruba 55 % táborov je zameraných na prácu s nadanými a talentovanými žiakmi.

Programy

Vedecké tábory sú poväčšine pobytové (90 %), ale existuje aj pár denných táborov.

Programy

Vedecké tábory trvajú 1 deň až 24 dní. Priemerne je to 5 - 7 dní.

Program

Niektorí organizátori vedeckých táborov ponúkajú aj iné typy táborov, napríklad hudobné, literárne, filmové či jazykové tábory.

Rodové otázky

Vedecké tábory sú zmiešané. Existuje pár táborov, ktoré diferencujú účastníkov podľa pohlavia.

Programy

Die Betreuung wird sowohl von Mitarbeitern, Absolventen und Studenten der Universität als auch von Lehrer-/innen aller Altersstufen durchgeführt.

Účastníci

Účastníci vo veku od 6 do 20 rokov, sú žiakmi základných škôl (5 - 15 rokov) a stredných škôl (15-18 rokov). Zastúpenie žiakov stredných škôl je 33 %.

Zainteresované strany

Väčšina zainteresovaných strán sú univerzity (80 %) ale sú zastúpené aj spoločnosti (40 %). Taktiež sú často uvádzaní aj rodičia (30 %), verejní činitelia (55 %) a sponzori (40 %).

Finančné zdroje

Väčšina táborov má sponzorov (64 %) a nadačné príspevky (64 %), niektoré sú podporované vládnymi príspevkami (36 %) a takmer všetky tábory požadujú účastnícky poplatok (82 %). Len necelá polovica táborov má vlastný kapitál (45 %).

Vedecký tábor ako súčasť školského vzdelávacieho programu

V Nemecku sa väčšina tried (K-12) zúčastňuje pobytových výletov trvajúcich niekoľko dní (Lejrskole). Tradične majú program na starosti učitelia, ale v poslednom čase je plánovanie programu čoraz častejšie prenechané iným. Takýto výlet sa líši od tábora v niekoľkých bodoch. Najvýraznejším rozdielom je, že žiaci sú prinútení zúčastniť sa bez ohľadu na to, či sa zaujímajú o vedu alebo nie.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register