Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Xenotransplantation

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Inledning
Xenotransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär användning av levande celler, vävnader och
organ från djur som transplanteras in i människor.
Det är viktigt att tala om xenotransplantation, för det väcker väsentliga frågor
såsom:
• Är det moraliskt rätt att föda upp genetiskt modifierade djur för att använda deras organ
för transplantat in i människor?
• Är xenotransplantation acceptable eller för riskabel?
• Hur långt kan vi gå med att ersätta organ och celler i människolivet?
• Hurudana inskränkningar kan myndigheterna vettigt kräva från

Author / translator Andrea Bandelli

Inledning
Xenotransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär användning av levande celler, vävnader och
organ från djur som transplanteras in i människor.
Det är viktigt att tala om xenotransplantation, för det väcker väsentliga frågor
såsom:
• Är det moraliskt rätt att föda upp genetiskt modifierade djur för att använda deras organ
för transplantat in i människor?
• Är xenotransplantation acceptable eller för riskabel?
• Hur långt kan vi gå med att ersätta organ och celler i människolivet?
• Hurudana inskränkningar kan myndigheterna vettigt kräva från
patienter med djurtransplantat och deras familjer för att skydda befolkningen?
• Hur kan vi balansera mellan individuella friheter och tillgängligheten av medicinsk behandling
med en fjärran risk av en epidemi som kan uppstå när ett djurvirus överförs in i
människopopulation?

Created 11 March 2010
Last edited 4 September 2018
Topics Ethics, Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Transplantera djurorgan in i människor endast om fördelarna är säkra och mycket stora och tydligt större än riskerna.

Policy position 2

Transplantera djurorgan in i människor på det villkor att riskerna visas vara måttliga.

Policy position 3

Det är för riskabelt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter.

Policy position 4

Det är oetiskt att transplantera levande djurorgan in i människopatienter.

Story cards

Thumbnail

Jag är boskapsuppfödare. Det är underligt hur man kan bli fäst vid de svin vi föder upp. Det är svårt att låta dem gå men vi bara måste. Vad som vore det värsta är att vi skulle misshantera dessa djur bara för att vi vet att de eventuellt skall bli en del av ett experiment. Vi är skyldiga dem att vi tar hand om dem. Jag vet att det är onaturligt att de tillbringar hela sitt liv inomhus och ofta isolerade, men trots det tror jag att de har ett bra liv.

Sophias historia
Thumbnail

Jag har arbetat för tio år för att framgångsrikt kunna transplantera svinhjärtan in i människor.Jag har sett förskräckliga lidelser av människor som har en medfödd hjärtsjukdom. Min son Toby föddes med ett svagt hjärta. Han kunde knappt gå och kunde inte leka med andra barn. Vi väntade på att man skulle hitta ett donerat hjärta, men Toby dog innan ett hjärta blev tillgängligt. Jag vill inte att andra barn och familjer lider på samma sätt som Toby. Det är därför jag tror att xenotransplantation är viktig.

Dr. Sharon Taylor
Thumbnail

Jag väntar på ett hjärttransplantat. Mitt hjärta har krånglat i flera år, men bilolyckan i somras var en så stor chock att hjärtrytmen har varit felaktig ända sedan. Läkarna säger att sannolikheten att man hittar ett hjärta för mig är ringa. Jag har hört om xenotransplantation – att ett svinhjärta transplanteras in i människan. Jag är vegetarian och avskyr blotta tanken, men den blir mera fascinerande ju längre jag måste vänta. Jag vill bara bli frisk och se min dotter växa.

Bens historia
Thumbnail

Jag är hjärtkirurg vid ett sjukhus. Jag specialiserar mig i hjärttransplantationer. Det finns åtskilliga människor som köar för ett donationsorgan och de flesta av dem kan inte leda ett aktivt liv. Jag är intresserad av att svinhjärtan kunde användas i stället för människohjärtan. Några patienter kunde hoppa högt opp - om de kunde - om de hörde om en sådan chans. Min enda bekymmer är att vid xenotransplantationen kunde ett virus tränga sig till människokroppen.
På grund av HIV- och Creutzfeldt-Jacobs -skräcken bör vi vara ytterst försiktiga; vi vill inte sprida mera sjukdomar i världen.

Dr. Dean Kusafuko
Thumbnail

Jag är arton år. Jag reste omkring i Sydafrika under tre månader innan jag gick till college. Att så många människor dör av AIDS-relaterade sjukdomar är mycket fruktansvärt.
Västerlänningarna har läkemedel för AIDS, men de skickas inte vidare till Afrika. Också kondomer kan hindra HIV sprida sig, men de skickas hit inte heller! Varför gör inte människor i västvärlden någonting för att hjälpa? Varför slösar forskarna fortfarande pengar till nya forskningsgrenar, som t ex skapandet av genetiskt modifierade svin för organdonation? Det finns många andra sätt att minska mänskligt lidande och bättre sätt att använda pengar.

Hildas historia
Thumbnail

Jag bor i New Delhi med min fru Radha som är läkare och med min familj. Jag tror att det är karman – utkomsten av ens dåd antingen i detta eller föregående liv - som förorsakar fel vid födseln, såsom medfödda hjärtfel. Radha har berättat mig att människor i västerländerna vill ha svinhjärtan in i sig! I västerländerna försöker forskarna allt möjligt endast för uppfinningens och ryktets skull. Samtidigt ser jag varje dag hur människor svälter eller blir vanföra av sjukdomar som kunde förebyggas. Varför får denna ojusthet fortsätta?

Vishnus historia
Thumbnail

Min son är nu 35 år och har ett hjärtfel. Vid sin födsel var han nära döden. Han går mycket sakta med käpp och behöver ständig hjälp. Även om vi har råd med att försöka flera olika botemedel, ingen av dem har hjälpt. Min son har stått på väntelistan för ett hjärttransplantat för några år. Jag kunde göra vad som helst för att se honom vara glad och må bra. Jag har hört det kunde vara möjligt att transplantera svinhjärtan in i människor. Jag hoppas att forskarna lyckas med det. Jag undrar om detta hinner rädda min sons liv?

Nanous historia
Thumbnail

Jag letade förtvivlat ett hjärta, och när jag erbjöds ett svinhjärta tog jag genast chansen. Naturligtvis är jag belåten med att jag mår bättre och att jag kan göra mera. Men ju längre tiden går desto värre känner jag om att jag har ett organ från ett svin inom min kropp. Hade det varit t ex en höft av svinben skulle det ha varit ok, men när det gäller hjärtat är saken annorlunda. Det förefaller som om min kropp inte avstötte hjärtat fysiskt men som om jag själv hade avstött det i mina känslor.

Anna i 2030

INFO CARDSISSUE CARDS

Vi äter ju fläskkött?

De ena hävdar att om vi dödar svin för att äta dem kan vi givetvis använda deras organ för att rädda liv. De andra däremot säger att det inte är samma sak – det är normalt att vi äter djur, men att vi använder deras organ är däremot onaturligt.

Hurudan användning av svin kunde vi tillåta?

Borde man kunna överföra människogener in i svin eller svinorgan in i människor? Borde vi tillåta att klona svin för att kunna ta bort vissa gener?

Väntelistor

En lång rad människor väntar på en organdonation. Medan de väntar försämrar deras hälsa, de är rädda, och en del av dem hinner dö innan de skulle få organet. Anhängarna av xenotransplantation kräver att man borde föda upp tillräckligt med djur för att överkomma detta problem.

Etniska minoriteter

Xenotransplantation kunde vara särskilt nyttig hos människor från etniska minoriteter, då för dem är det mycket svårt att hitta passande människo- organ.

Stopp till organhandel

Handel på människoorgan, i synnerhet njurar, pågår trots att lagar i många stater förbjuder den. Lyckade xenotransplantationer kunde hjälpa stoppa organhandeln.

Ett alternativ till människovävnad

Xenotransplantation kunde erbjuda ett alternativ till användning av människovävnad som tagits ut från aborterade foster.

Vi är dödliga varelser

Försöker vi lura döden? Finns det en punkt där vi bara borde acceptera att vi är dödliga och avstå från organbytet?

Kan vi använda djur för att behandla människor?

Har vi rätt att använda djur för att hitta behandlingar för människor, och hur långt kan vi gå?

Ett etiskt problem

Är det fel att föda upp djur för att deras organ används för transplantationer?

Balansering med riskerna

Erbjuder man ett svinhjärta för en dödligt sjuk patient kan virusrisken ur hans eller hennes synvinkel synas relativt liten.

En risk av okänd omfattning

Sannolikheten att virus kunde smittas till befolkningen är mycket liten. Om hotbilden förverkligas, kunde det leda till mycket allvarliga konsekvenser.

Individerna vs. Samhället

Hur är det möjligt att balansera mellan patientens liv och död och en stor samhällelig risk?

Svinets status

Utnyttjar vi svin som organdonatorer och betraktar vi dem som nyttighet för människan? Börjar vi tänka att de existerar endast för människans skull?

När risken är för stor

År 2000 avstod den brittiska Roslin Institute från xenotransplanta¬tions¬forsk¬ning pga. risken för spridning av retrovirus. Istället koncentrerade institutet sig på vävnadsregeneration från stamceller.

Acceptans i Europa

Enligt en europeisk opinionsforskning accepterar 36 % av människor xenotransplantationen.

Ett ord av varning

“Ingenting kan vara värre än att vid våra försök att rädda liv skapar vi i stället en pest.” Ledare i tidskriften New Scientist år 1998

Icke-önskbar följd

Xenotransplantation kan inte röja undan behovet av människoorgan, men den kan minska människornas donationsvillighet.

Djurpatentering

Föreslag om att patentera genetiskt modifierade svin för xenotransplantation kunde öka den allmänna debatten om djurpatentering överhuvudtaget är moraliskt rätt och lagligt.

Livet under isolering

För att skydda genetiskt modifierade svin mot smittningar innebär att deras levnadsförhållanden ändras och att detta skadar deras välbefinnande. De måste kanske leva isolerade eller i onaturliga omständigheter utan saker som kunde vara viktiga i deras liv.

Sjukdomar utan symptom

Virusinfektioner såsom HIV kan ha en lång latensperiod utan några som helst synbara symptom. En ny sjukdom alstrats av xenotransplantation kan sprida sig fritt i flera år innan den identifieras.

När det är för sent med screening

Svin, schimpanser och apor har okända smittande organismer som inte screenas. Smittande organismer identifieras först efter att sjukdomen de förorsakat har redan uppstått.

Respekt för etiska val

Patienter borde ha rätten att vägra ett xenotransplantat pga. etiska skäl, men det skall inte påverka deras chanser att få ett människoorgan.

Övervägande av kostnader och nyttan

Xenotransplantationernas fördel borde jämföras med hälsovårdskostnader. De borde också jämföras med de nyttor som åstadkommas genom att satsa samma summan på offentliga hälsoprogram.

Nya ansvar

Brittiska myndigheter för xenotransplantation har hävdat att den som får ett djurorganstransplantat borde gå med på livslånga kontroller och aldrig ha oskyddad sex.

Vad är xenotransplantation?

Xenotransplantation innebär:
• Transplantation av hela organ
• Celltransplanta¬tionsbehandlingar
• Bioartificiella leverceller (BAL) – svinleverceller som används för att ersätta leverns viktigaste funktioner.

Traditionella transplantat

Ända sedan de första hjärttransplantaten, har levande (mänskliga) organtransplantat gynnats vid transplantationerna.

Stor organbrist

För varje donerat organ finns det fem patienter som väntar på ett organtransplantat. Detta kallas “organ gap” (stor organbrist). Den är allvarlig, eftersom normalt finns det inte några andra alternativ.

Transplantat sparar liv

Människor som drabbats av cystisk fibros, en ärftlig sjukdom, kommer osannolikt att leva efter trettio års ålder utan en lunga eller ett hjärt-lungtransplantat.

Levande donatorer

I Norge är antalet njurtransplantationer högt tack vare höga antalet levande njurdonatorer.

Effekten av donationskampanjer

70 procent av britterna skulle donera sina organ efter döden.
Men endast var fjärde har ett donationskort. Informationskampanjer har inte haft något större inflytande på det.

En lösning till organbristen

Xenotransplantation kunde vara en lösning till organbristen.
Där används organ från svin eller primater (främst apor och schimpanser), eftersom i hänsyn till storlek och struktur är de likartade.

Är svin bättre än schimpanser?

Svin föredras vid organdonationer till människor, eftersom deras organ är av rätt storlek, de är relativt billiga och det finns färre etiska frågor än vid bruk av schimpansers och apors organ.

Inte bara hela organ

Liksom hela organ, finns det forskningar om svinets nervceller vid behandlingen av Parkinsons och Huntingtons sjukdom.

Avstötningsproblem

Det svåra vid xenotransplantation är att människans immunsystem betraktar det nya organet som “främmande” och försöker döda det.

Förbättringar på transplantaterna

Numera lyckas transplantation av människoorganer bättre, eftersom immunosuppressiva läkemedel hämmar avstötning. Kirurgiska tekniker har också utvecklats.

Förväntade livslängden efter transplantationen

Två tredjedelar av njurmottagarna lever mer än fem år efter transplantationen. Det finns exempel på transplantationspatienter vilkas liv har man kunnat förlänga med tjugo år eller mera.

Livslång medicinbehandling

Till och med patienter som fått sitt transplantat från en annan människa behöver livslång behandling med immunosuppressiva läkemedel.

Genetiskt modifierade djur

För att undvika avstötning modifierar forskarna djur genetiskt genom att ta bort den molekyl som människans immunsystem betraktar som främmande, eller genom att överföra mänskliga gener in i svin.

Zoonoser

Det transplanterade organet kan överföra en zoonos. Ju närmare arterna är varandra, desto sannolikare är smittningen. Pga. detta anses svin vara tryggare än apor, men även svinvirus har smittat människoceller under laboratorieförhållanden.

Dolda hot

Några virus förorsakar inte sjukdomen i värdarten men kan förorsaka sjukdomen
om de sprider in i en annan art.

Immunsuppression

Transplantatpatienternas immunsystem hämmas mha. läkemedel. Detta utsätter dem för retrovirusrisker. Så kunde vilken som helst infektion spridas till en större population.

Fördelen med att klona svin

Ett sätt är att ta bort en gen från svin som normalt utlöser
avstötningen. Gener kan dock tas bort (“knockout”) endast från ett klonat svin.

Tidigare exempel på zoonoser

Sjukdomar kan smittas mellan olika arter. HI-viruset härstammar ursprungligen från apor. BSE (“galna kosjukan”) smittades till människan som dödlig Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Se infokortet 16.

Zoonoser

Vid laboratorieexperiment har visats att några virus kan överföras från svin till människoceller. Det finns dock inga bevis att svinets hjärtklaff eller blod har smittat virus till patienter.

Alternativ till xenotransplantation 1

Profylax. Detta innebär att man förändrar sina livsvanor för att inte drabbas av en hjärtsjukdom. Detta kan dock inte hindra andra sjukdomar som leder till behovet av ett transplantat.

Alternativ till xenotransplantation 2

Ökat antal organdonationer t ex genom en standardprocedur: Man kunde anta att människorna är villiga att donera sina organ efter döden om de inte bestämt någonting annat.

Alternativ till xenotransplantation 3

Konstgjorda organ, som t ex ett batteribedrivet hjärta, även om de har sina egna svagheter, som t ex att det utsätter patienterna till blodproppsrisk och att de är väldigt dyra.

Alternativ till xenotransplantation 4

Stamceller. Stamcellerna är masterceller, som kan producera andra celltyper.
De kunde användas för att producera hjärt- eller levervävnad för att stöda bristande organ.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register