Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Gränsöverskridande vård

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

En av de viktigaste frågorna för patienter är att kunna söka vård så snabbt, effektivt och säkert som möjligt. Det gör att många EU-medborgare kan behöva söka sjukvård i andra EU-länder än sina hemländer, antingen för att få bättre vård, eller för att de bor i gränsområden där närmaste vårdinrättning ligger i ett grannland, eller för att den behandling de önskar inte erbjuds i hemlandet på grund av att specialistkompetensen saknas (vilket är vanligt när det gäller sällsynta sjukdomar) eller av etiska skäl. Patienternas rörlighet väcker många frågor, till exempel...

Author / translator

En av de viktigaste frågorna för patienter är att kunna söka vård så snabbt, effektivt och säkert som möjligt. Det gör att många EU-medborgare kan behöva söka sjukvård i andra EU-länder än sina hemländer, antingen för att få bättre vård, eller för att de bor i gränsområden där närmaste vårdinrättning ligger i ett grannland, eller för att den behandling de önskar inte erbjuds i hemlandet på grund av att specialistkompetensen saknas (vilket är vanligt när det gäller sällsynta sjukdomar) eller av etiska skäl. Patienternas rörlighet väcker många frågor, till exempel...
- Vem ska betala för vård över gränserna, och när?
- Hur ska patienter informeras om var den bästa behandlingen erbjuds?
- Ska hälso- och sjukvårdssystemet i hemlandet i förväg godkänna en behandling utomlands?
- Vad händer när patienter söker för organtransplantation? Vem prioriteras i väntelistorna?
- Hur hanteras resekostnader för patienter och närstående och kostnader för efterbehandling och läkemedel?
EU-kommissionen har nyligen framlagt ett direktiv för hälso- och sjukvård över landsgränserna för att klargöra några av dessa frågeställningar. Direktivet behandlar både behovet av att främja gränsöverskridande vård, framförallt för sällsynta sjukdomar och behandlingar där alternativ saknas, och att förstärka telemedicinska samarbeten genom referensnätverk och harmonisering av elektroniska verktyg (e-hälsa). Att stifta en lag som gäller alla patienter, i alla medicinska situationer i alla medlemsländer, är svårt. Frågan kvarstår - hur ska Europa klara av att tillhandahålla en jämlik tillgång och vårdkvalitet för alla medborgare?

Created 15 February 2010
Last edited 4 September 2018
Topics Ethics, Health, Politics
Original English

Policy positions

Policy position 1

Gränsöverskridande vård är tillgänglig för alla patienter utan godkännande. Staten ersätter kostnader för behandling, resor och medföljande anhörig direkt och i förskott. Ingen satsning på e-hälsa.

Policy position 2

Gränsöverskridande vård är tillgänglig för alla patienter, men godkännande från staten krävs. Staten ersätter kostnader för behandling och resor endast för patienten. Ingen satsning på e-hälsa

Policy position 3

Gränsöverskridande vård är tillgänglig för patienter endast om behandlingen inte erbjuds i hemlandet. Endast behandlingskostnaderna ersätts. Inget godkännande krävs. Staten gör en viss satsning på e-hälsa.

Policy position 4

Gränsöverskridande vård minimeras. Den måste godkännas av staten för specifika fall och endast kostnaderna för behandling ersätts, i efterhand. Om en behandling inte är godkänd i hemlandet (av etiska skäl) ges ingen ersättning för behandling utomlands. Staten prioriterar satsningar på e-hälsa för att minimera gränsöverskridande vård.

Story cards

Thumbnail

Jag heter Joao och jag kommer från Portugal. För ett par år sedan gick jag till doktorn för en hälsokontroll. Han sa att jag genast måste genomgå en specialistundersökning som bara kunde utföras i Sverige. Jag var tvungen att resa omedelbart och väntade inte på ett godkännande från staten. Jag fick vårdräkningen tillsammans med undersökningsresultaten. Jag begärde ersättning från mitt sjukvårdssystem, men fick ingen eftersom undersökningen inte var klassificerad och för att jag inte hade något ersättningsbeslut. Jag var tvungen att betala själv för både resekostnaden och för undersökningen.

Joao Gomes
Thumbnail

Jag heter Maria och jag bor i Grekland. Jag är 78 år. Jag fick en stroke år 2004 och blev förlamad. I två år var jag tvungen att besöka sjukhuset flera gånger, vilket var svårt för mig och mina barn, särskilt eftersom vi bor i en liten by. Sedan 2006 har jag möjlighet att få hjälp i hemmet genom en grupp specialister som gör virtuella besök. Det har inneburit stora förbättringar av min livskvalitet, sjukhusbesöken har minskat med hälften och ekonomiskt har det hjälpt mig mycket. Det här systemet finns bara här i mitt område och är än så länge under utveckling. Hur länge ska människor i min situation behöva vänta för att få den här typen av behandling?

Maria Papanikolaou
Thumbnail

Jag heter Ovidio, jag kommer från Rumänien och jag är 20 år. Jag har nyligen fått veta att jag har cancer och läkaren sa att jag behöver en benmärgstransplantation. Det var svårt att hitta en passande donator här, men min läkare har hittat ett transplantat i Frankrike för 5000 euro. Sjukvårdssystemet här har godkänt att jag kan åka, men enligt lagen måste jag betala själv i förskott. Även om jag får tag på pengar kommer ersättningen från staten bara att täcka så mycket som behandlingen hade kostat om den hade utförts här. Det är ingen riktig ersättning, eftersom behandlingen är mycket billigare i Rumänien än i Frankrike.

Ovidio
Thumbnail

Jag heter Elain. Jag kommer från Storbritannien och är 46 år. Jag har genomgått ett flertal misslyckade IVF-behandlingar och har redan betalat mer än 30 000 pund för dem. Jag ansöker nu om att få behandling på kliniker i Bulgarien, Rumänien och Spanien, där det inte finns någon lagstadgad åldersgräns för IVF-behandling. I England är det omöjligt för mig att få barn eftersom kvinnor över 40 år inte har rätt att genomgå IVF-behandling. Många av mina släktningar tycker att det är konstigt att jag fortfarande vill ha barn. De flesta av dem har barn och har ingen aning om hur jag känner det. Jag och min man är helt friska och vi har rätt att få barn, och vi kommer att försöka skaffa ett snart.

Elain McGlade
Thumbnail

Vår son Ulrich har fått diagnosen NBIA, en mycket sällsynt, ärftlig, neurologisk sjukdom. I Tyskland finns ett nätverk för patienter med NBIA, men det finns inget europeiskt NBIA-patientnätverk. Det händer att vi kontaktas av patienter från utlandet som söker information om sjukdomen, om behandling eller om läkare, men det finns inte så mycket vi kan göra. Jag önskar att det fanns ett mer strukturerat sätt att kommunicera med människor från andra länder och möjlighet att samarbeta och hjälpa varandra genom utbyte av värdefulla kontakter och medicinsk information.

Achim Heckl
Thumbnail

Jag heter Sheena och jag kommer från Danmark. Under ett års tid har jag varit i behov av en levertransplantation. Jag har försökt att få en tid för operation, men jag kommer att behöva vänta flera månader till innan jag får genomgå operationen. Det närmaste sjukhuset tar emot många patienter från en stad som ligger på andra sidan gränsen. De står på samma väntelista som jag och det gör det ännu svårare att behöva vänta. Jag tycker inte att det är rättvist, jag betalar skatt i det här landet och förväntar mig att få vård innan patienter från utlandet. Hur länge ska jag behöva vänta på min behandling?

Sheena Laursen
Thumbnail

Jag heter Sara, jag kommer från Italien och jag har en 4-årig dotter som har en sällsynt immunbristsjukdom. Läkaren har nyligen berättat att det finns en ny behandling i Tyskland. Sjukvårdssystemet ersätter behandlingen, men den skulle innebära att jag behövde resa utomlands och vara borta i flera månader med henne. Vi skulle också behöva betala extra för översättning av dokument, tolk osv. Vi kommer att behöva flera operationer och olika läkemedel. Det är pengar som vi inte kommer att kunna begära ersättning för. Det försätter oss i en mycket svår ekonomisk situation, men hur kan man sätta någonting före sitt barns liv?

Sara Antonioni
Thumbnail

Jag heter Carlos och jag arbetar inom offentlig myndighet i Valencia. Den gränsöverskridande vården i vår region orsakar mycket stor påverkan. För tillfället lever mer än 500 000 britter - de flesta över 50 år - och andra européer i Valencia, och de orsakar en omöjlig belastning på landets sjukvårdssystem. Det kostar en miljard euro mer per år att ta hand om en miljon nya invånare. Det är en tung börda och vi har inte möjlighet att hantera den aktuella situationen. Jag inser att samhället också tjänar på dessa människor, men belastningen på sjukvårdssystemet är ändå mycket stor.

Carlos Soares

INFO CARDSISSUE CARDS

Telemedicinens betydelse

Telemedicin möjliggör för patienter att få vård från utlandet utan att vare sig läkaren eller patienten reser utomlands (till exempel läkare i olika länder hjälpas åt att diagnostisera medfödda missbildningar genom att skicka fotografier och beskrivningar av symptom till varandra)

Vem ansvarar för fel som begås vid gränsöverskridande vård?

Hälso- och sjukvården är ämnad att vara till hjälp för patienterna, men det händer trots allt att patienter skadas vid felaktig behandling. Vem tar ansvaret vid gränsöverskridande vård? Vem kompenserar patienten? Vems regler om ansvarsskyldighet gäller?

Etiska frågeställningar i olika länder

Om en kvinna endast kan söka fertilitetsbehandling utomlands (på grund av olika åldersgränser), vem bestämmer då huruvida hon har rätt till ersättning? Vems etiska regler gäller?

Det saknas ett transparent regelverk

Patienter har stött på problem när de sökt vård över landsgränserna på grund av olikheter i ländernas regelverk. Till exempel är reglerna som omger stamcellsterapi olika för olika europeiska länder.

Ett godkännande måste göras i förhand

Processen för ett godkännande i förhand av vård utomlands är ofta komplicerad, lång och godtycklig. Detta gäller särskilt för sällsynta sjukdomar som är okända för många vårdgivare och myndigheter, och därmed marginaliserade i sjukvårdssystemet.

Resekostnader

Patienter med sällsynta sjukdomar har ofta inte möjlighet att resa ensamma utan assistans. Utöver vårdkostnaderna måste kostnaden för resor för två personer samt förlorad inkomst räknas in i den totala kostnaden.

Särskilda regler för sällsynta sjukdomar

Oavsett reglerna för gränsöverskridande vård ska patienter med sällsynta sjukdomar ersättas för vård utomlands, även om det inte har kunnat förutses i hemlandet, utan ett föregående godkännande.

Referensnätverkens roll

Patienter med sällsynta sjukdomar blir ofta åsidosatta i traditionella sjukvårdssystem som är utformade efter vanliga sjukdomar. Referensnätverken hjälper till att omorganisera sjukvårdssystem som hanterar vanliga sjukdomar.

Sällsynta sjukdomar och godkännande i förhand

Hur kan patienter med sällsynta sjukdomar ersättas enligt den kostnadsnivå som gäller i hemlandet om hemlandet inte räknar med, eller har vårdrutiner för, sjukdomen eller behandlingen?

Source of Informationskälla

Vem har ansvaret för att tillhandahålla information om behandlingar till medborgare som överväger att söka vård i ett annat land? EU? Medlemsländerna? Vårdgivarna?

Jämlikhet i avseende tjänster

Är det inte diskriminering att inte behandla patienter från andra EU-länder likadant som inhemska patienter behandlas?

Listprioritering?

I det nuvarande systemet integreras patienter från andra medlemsländer i väntelistorna för behandling på samma grunder. Är det rättvist att inhemska patienter får vänta i samma kö som utländska?

Patienter föredrar närhet

Patienter uppfattar ofta resor till och från behandling som olustiga (en undersökning i Finland visade att 99 % av äldre medborgare inte ens ville remitteras inom Finland trots att det skulle innebära kortare väntetid).

Medlemsländernas ansvar

14.
Medlemsländernas ansvar

Idag har vårdgivare ingen skyldighet att ta emot patienter från utlandet för planerad behandling om det äventyrar behandlingskapaciteten (till exempel tillgången på läkemedel) eller den medicinska kompentensen i landet

Förskottsbetalning krävs av patienten

Det befintliga EU-direktivet ställer upp ett regelverk för rika och välinformerade EU-medborgare, eftersom allt bygger på förskottsbetalning med ersättning i efterhand.

Patienternas rörlighet bör följa journalhandlingarnas rörlighet

Patientrörlighet i Europa innebär rörliga journalhandlingar och ett system för spårning av behandling och uppföljning...

Fri marknad för hälso- och sjukvård - motsättningar

Vissa medlemsländer med högt utvecklade och kostsamma system för hälso- och sjukvård motsätter sig en helt fri marknad för vård eftersom de fruktar att kvalitetsnivån kan komma att sänkas.

Rätten till kvalitativ vård

Det handlar inte bara om rätten till vård, utan om rätten till kvalitativ vård. Hur kan vårdkvalitet uppnås, regelbundet kontrolleras och utvärderas? Vem ska göra det?

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är en nödvändighet för sällsynda sjukdomar

Eftersom det finns mer än 6000 sällsynta sjukdomar är det omöjligt för varje EU-land att ta fram sjukvård för varje tillstånd. Patienter med sällsynta sjukdomar kan ha ett större behov än andra EU-medborgare av tillgång till specialistvård med kostnadersättning i länder där den tillhandahålls gratis.

Att söka läkemedel mot sällsynta sjukdomar utomlands

Trots att det finns ett centraliserat godkännande för läkemedel mot sällsynta sjukdomar, varierar graden av ersättning och tillgänglighet inom EU. På vilket sätt kan ersättningen säkras när människor söker behandling utomlands som inte täcks i hemlandet?

Argument för godkännande i förhand

Godkännande i förhand av en behandling och placering på väntelistor kan användas som verktyg i planeringen av en hälso- och sjukvårdsbudget för att rationalisera och effektivisera patientflöden.

Skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystem i Europa

Ett sätt att begränsa kostnaderna för gränsöverskridande vård är att begränsa ersättningen till öppenvård. De olika hälso- och sjukvårdssystemen inom EU definierar slutenvård och öppenvård på olika sätt, vilket gör det komplicerat att tillämpa standardmetoder för ersättning.

Skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystem i Europa

Ett sätt att begränsa kostnaderna för gränsöverskridande vård är att begränsa ersättningen till öppenvård. De olika hälso- och sjukvårdssystemen inom EU definierar slutenvård och öppenvård på olika sätt, vilket gör det komplicerat att tillämpa standardmetoder för ersättning.

Att vänta på ett godkännande

Processen inför ett godkännande av gränsöverskridande vård är ofta långdragen. Det medför en ökad psykologisk belastning för patienten, liksom ogynnsamma medicinska följder och till och med risk att dö.

Rätt till behandling utomlands – etiska frågeställningar

Bör behandlingar som av etiska skäl begränsas i patientens hemland (till exempel genetisk testning) även begränsas för patienten i andra medlemsländer?

Behövs ett direktiv för gränsöverskridande vård?

I dagsläget existerar många ömsesidiga gränsöverskridande vårdsamarbeten. Ett införande av en gemensam struktur för all gränsöverskridande vård med hjälp av ett direktiv skulle kunna hindra pågående vårdsamarbeten som är till nytta för patienterna...

Rätt till hälso- och sjukvård

Rätten till hälso- och sjukvård fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Enligt Europeiska unionens domstol tillämpas fri rörlighet för hälso- och sjukvård oavsett organisation och finansiering på nationell nivå.

Det europeiska sjukförsäkringskortet

Det ger en person som är i behov av vård under en vistelse i ett annat medlemsland samma rättigheter som i hemlandet. Kostnader för behandling av en sjukdom eller skada som personen hade innan utresa täcks inte, inte heller kostnader för privat sjukvård.

Vad är gränsöverskridande hälso- och sjukvård?

Tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster från ett medlemsland till ett annat. Det kan till exempel omfatta direkta tjänster såsom personliga konsultationer, eller fjärrtjänster i form av telemedicin.

Vad är patientrörlighet?

Att en patient reser till en vårdgivare i ett annat medlemsland än hemlandet för att få vård (diagnosticering, behandling mm.).

Vad är Europeiska ombudsmannen?

Han eller hon tar emot klagomålfrån EU-medborgare och juridiska personerrörande administrativa missförhållanden inom unionens institutioner och organ. En medborgare som har klagomål som rör hälso- och sjukvård (till exempel tillgång till gränsöverskridande vård) kan kontakta honom eller henne.

Respekt för den inre marknaden

Medlemsländerna har det primära ansvaret för hälso- och sjukvård, men de måste också följa unionens lagar som reglerar den inre marknaden där varor, tjänster, människor och kapital har fri rörlighet inom EU.

Att resa utomlands för att få vård

I maj 2007 visade Eurobarometern att 54 % av EU-medborgarna kunde tänka sig att resa till ett annat EU-land för att få medicinsk vård.

Gränsområden

Befolkningen i gränsområden har ofta sitt närmaste sjukhus i ett EU-grannland. 1/3 av EU:s befolkning bor i gränsområden

Vad ersätts vid gränsöverskridande vård?

Ersättningen i patientens hemland är ofta lägre än kostnaden för vården utomlands. Patienten får stå för mellanskillnaden.

Brist på information

Eurobarometer-undersökningen visade att 30 % av EU-medborgarna inte känner till möjligheten att söka vård utanför sitt hemland.

Varför söker EU-medborgare vård utomlands? (Eurobarometern)

91% av de som svarade angav att vården inte fanns att tillgå i hemlandet, 78 % angav bättre vårdkvalitet utomlands. 69 % skulle resa utomlands för att få vård av en erkänd specialist, 64 % för att förkorta väntetiden inför en behandling och 48 % för att få billigare vård.

Erkännande av vård

Enligt den nuvarande EU-lagstiftningen kan en patient inte få ersättning för vård utomlands som inte ingår i den vård patienten är berättigad till i sitt hemland.

Patienter med sällsynta sjukdomar och gränsöverskridande vård

Enligt en undersökning av 6000 patienter utförd av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) hade 1,8 % sökt vård utomlands. Om siffran är representativ för de uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta sjukdomar i Europa innebär det ett stort behov av gränsöverskridande vård.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård: Förslag till EU-direktiv

- Patienter ska få ersättning för vård som de är berättigade till i sitt hemland
- Betalning i förskott
- De får ersättning med den summa som skulle ha ersatts om vården hade erhållits i medlemslandet
- de betalar för tilläggskostnader
- inga ekonomiska fördelar

Vad gör specialistcentra för sällsynta sjukdomar?

De ökar tillgängligheten för högkvalitativ vård genom att sammanföra specialister som ansvarar för hantering och behandling av enstaka eller grupper av sällsynta sjukdomar. Eftersom det inte kan finnas specialistcentra för alla sällsynta sjukdomar i varje land, måste patienterna resa utomlands.

Tillgänglighet för organtransplantationer i Europa

För tillfället väntar 56 000 patienter i EU på en organdonator. Varje dag dör 12 människor i väntan på en transplantation. Antalet organdonationer varierar, från 34,6 donatorer per miljon invånare i Spanien, till 6 i Grekland och 0,5 i Rumänien.

Kostnader för gränsöverskridande vård inom EU

Den gränsöverskridande vården utgör 1 % (10 miljarder euro) av den totala kostnaden (1000 miljarder euro) för hälso- och sjukvård i de 27 EU-länderna.

Läkemedel i Europa

Det finns inget gemensamt europeiskt system för tillhandahållande och ersättning av läkemedel. Tillgängligheten varierar inom Europa och ibland uppstår brist på läkemedel i vissa länder. Detta gäller särskilt särläkemedel som används vid sällsynta sjukdomar.

Europeiska kvalitetsnormer saknas

Det saknas europeiska minimikrav inom flera aspekter av hälso- och sjukvården och det finns stora skillnader i kvalitetssäkring inom de nationella sjukvårdssystemen. Tillhandahållandet av hälso- och sjukvård är en nationell angelägenhet.

Språkliga hinder

Kostnaden för översättning i samband med vård utomlands och giltighet för recept är otillräckligt definierade i den nuvarande EU-lagstiftningen

Prisskillnader inom hälso- och sjukvård

Liksom kvaliteten kan priset för hälso- och sjukvård variera avsevärt mellan olika medlemsländer

Skillnader i definitioner av medicinsk vård och sociala insatser

Medlemsländerna har olika definitioner av medicinsk vård, psykologiskt omhändertagande, omvårdnad, sociala insatser och till och med vad som är "nödvändig behandling".

Vad är e-hälsa?

En vårdmetod som baseras på elektronisk bearbetning och kommunikation, till exempel informationsnätverk, elektroniska journalsystem, telemedicin, webbportaler och andra verktyg som bygger på informations- och kommunikationsteknik som underlättar förebyggande, diagnostisering, behandling och uppföljning av sjukdomar.

Att söka fertilitetsbehandling utomlands

Varje år utförs mellan 20 000 och 25 000 fertilitetsbehandlingar över landsgränserna. Just nu söker tusentals kvinnor hjälp med att bli gravida utomlands.

Europeiska referensnätverk (ERN)

De är fysiska eller virtuella nätverk för specialistkunskap mellan nationella referensnätverk i Europa. Deras mål är att förbättra kvaliteten och hanteringen av vården för en enstaka eller en grupp av sällsynta sjukdomar.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register