Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Nanoteknologi

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Introduktion

Author / translator Andrea Bandelli

Introduktion
Nanoteknologi är ett mångfacetterat område som innebär alla slags olika teknologier som sysslar med atomer och molekyler (storlek mellan 1 och 100 nanometer) som kunde tillämpas i den verkliga världen. På grund av den stora diversiteten föredrar många människor att tala om nanoteknologier än nanoteknologi. Vad som är gemensamt med flera nanoteknologier är att de använder sig av de särskilda egenskaper som det förekommer vid olika material på nanoskalan. Till exempel, delar man en mängd material in i nanopartiklarstorlek ökar man med detsamma drastiskt yta. Detta bidrar till att materialet blir reaktivare. Detta fenomen förklarar t ex varför florsocker smälter snabbare än vanligt socker. Partiklar i nanostorlek kan tränga sig till kroppens celler eller genomtränga huden. Liksom alla andra teknologier (t ex ånga, elektricitet) kan alla dessa särskilda egenskaper vara antingen nyttiga eller skadliga beroende på sammanhanget.

Created 11 March 2010
Last edited 4 September 2018
Topics Politics, Science, Technology
Original Dutch

Policy positions

Policy position 1

Befrämja snabb spridning av nanoteknologier med möjligast litet reglering för att säkerställa dess fördelar kan förverkligas så snabbt som möjligt.

Policy position 2

Tillåta forskningen framskrida, skapa nya regulationer med den takt man får nya potentiella resultat.

Policy position 3

Reglerad nanovetenskap med offentlig dialog.
Som inställning 2, men öppna offentlig dialog om hur forskningen och tillämpningar borde utvecklas.

Policy position 4

Ingen nanovetenskap utan specifik och offentlig acceptans.
Tillåta endast sådan forskning och tillämpningar vars specifika ändamål har genomgått fortlöpande, vidsträckt och riksomfattande offentlig debatt och dialog.

Story cards

Thumbnail

Jag är en transhumanist. Jag förväntar sammansmältningen av forskningsgrenar på genetik, stamceller, hjärna, kybernetik och nanoteknologi, vilket kunde öppna dörren till permanenta förändringar i människogener och mycket annat. Vi kunde inte bara avröja genetiska sjukdomar men kunde också utföra förbättringar. Vi kunde utvidga vår intelligens, sensoriska förmågor, hållbarhet och överkomma åldrandet. Jag avskyr vår nutida religiösa och etiska kortsynthet. Vi borde ta människans öde i våra egna händer. Etisk reglering får inte förbjuda oss detta öde.

Zed Omega
Thumbnail

Jag är anglikansk präst. I min opinion är människolivet heligt. Jag välkomnar nanoteknologins medicinska potential men jag är bekymrad över rapporterna som påstår att den skulle användas för att förbättra mänskliga egenskaper eller implantera datorchips i hjärnan. Där tycker jag att forskarna lekar med vår mänsklighet eller försöker agera som en mellanhand för de rikas illusioner. Människans verkliga problem är moraliska och andliga misstag, och de kan inte ens teknologi förändra.

William Johnson
Thumbnail

Jag är en av de lyckligt lottade som fått jobba vid det nya Institute for Soldier Nanotechnologies vid MIT (Massachusetts Institute for Technology). Vi sysslar med t ex att skapa en stridsuniform med inbyggd styrka – för att hjälpa soldater med att lyfta tunga objekt eller för att stelna omkring ett blödande sår. Jag vet att somliga människor är oroliga om att vi t ex använder nanosensorer för att utveckla övervakningen. Men vi måste göra det för nationella säkerhetens skull – någon kan vinna oss om vi inte agerar snabbt.

Joel Reddy
Thumbnail

Jag gjorde min dissertation vid Harvards universitet men har återkommit till Indien, Hyderabad och etablerat mitt eget nanoteknologiföretag. Jag vill vara redo vid början vid den nästa industriella revolutionen och säkerställa att den äger rum också i Indien och Kina, och inte bara i USA och Japan. Många riskfinansierare har varit intresserade av mig eftersom de kan förstå att Indien har flera intelligenta människor som måste leva med betydligt färre inkomster än i USA. Det är också viktigt att Indien har mycket tillverkningsindustri, då det gör det lättare att tillämpa vår forskning.

S B Patel
Thumbnail

Jag är fysiker. Jag jobbar vid ett nanoteknologiskt forskningsinstitut som forskar nanopartiklarnas potential att rena förorenad miljö genom att transformera skadliga sammansättningar till godartade. Jag blev fascinerad om detta jobb eftersom jag är väldigt bekymrad över miljöfrågor. Tyvärr hänvisar preliminära forskningsresultat till att dessa partiklar kan vid vissa fall vara skadliga för andra djurarter och möjligtvis människor. Risken är låg men ingen vet hur låg. Är fördelarna store än riskerna? Skall jag stanna i det här jobbet eller lämna det?

Claire Green
Thumbnail

Jag är läkare. En patient kom till mig pga. hosta. Jag bad honom om ett blodprov för en genetisk test för att bestämma vilka antibiotika som bäst motsvarar hans genetiska profil. Jag förklarade honom att med hjälp av nanoteknologi kunde jag profilera hans gener i en stund. På utskriften kunde man lätt se vilket läkemedel som var bäst mot hans hosta. Emellertid visade hans genetiska profil att han hade en stor risk för en annan sjukdom. Mannen kom till mig endast p g a sin hosta; borde jag berätta honom resten av resultaten? Skulle han vilja veta?

Fred Smith
Thumbnail

Jag är verkställande direktör för InsulinNano plc som framställer små nålar som implanteras under huden för att automatiskt dosera insulin in i blodet hos diabetiker. Företaget grundades med hjälp av statens riskkapital för att hjälpa nanomedicinska företag att introducera produkter till markanderna. Efter att produkten blivit beprövad kommer efterfrågan vara stor. Men kliniska säkerhetsstudier har försenats och vi har brist på finansiering. Armén är intresserad av att utveckla våra nålar för att injicera biologiska antidoter till soldater på stridsområdet. Borde jag ta emot denna utmaning för att förbättra vår kassaflöd eller kunde det smutsa ned företagets medicinska syften?

Jane Bold
Thumbnail

Jag har utvecklat ett sätt att befästa läkemedel på guldnanopartiklar som kan passera genom blod, leta efter och förstöra sjuka celler men lämna friska celler intakta. En aktivistgrupp avbröt en av mina offentliga föreläsningar och skrek ”Hur vet du att du inte förstör fela celler? Guldpartiklarna kan också förorsaka cancer”. “Struntprat!” Jag svarade, “Vi har gjort genomgående tester på djur och såg inga biverkningar.” “Men du vet inte vad som kunde hända i människor", svarade de. ”Nej”, svarade jag, “men utan risker kan det inte bli framsteg."

Sir Richard Macdonald

INFO CARDSISSUE CARDS

Att förbättra människan

Kan man godkänna att man använder processer, som ursprungligen utvecklats för medicinsk behandling, för att förbättra människokroppen, t ex minnesstimulering eller bromsa ned åldrandet?

Följder från nanoteknologier

Några människor tror att följderna är samma storleksklass som elektricitet och plast, men ingen vet hur mycket vi egentligen kan utnyttja nutida nanoteknik i framtiden.

Historiskt innebär nya teknologier oanade konsekvenser

Några exempel: Resistensen på virus och bakterier ökar, kemikalier förblir i miljön, kärnkraftsolyckor, oljeläckor och global uppvärmning. Följder från nanoteknologi kommer att vara lika oanade.

Mänskliga rättigheter och diskriminering

De som "inte förbättrat sig själva" kunde bli diskriminerade.

Rapport från brittiska Royal Society på offentligt engagemang

Rapporten anser det offentliga engagemanget vara något som äger rum efter att experterna har uttryckt sina åsikter. Hur mycket borde allmänheten vara engagerad i att bestämma över nanoteknologisk forskning?

Rättvisa och jämställdhet

Det centrala problemet med jämställdheten är hur vi kunde använda nanoteknologin för att hjälpa utveckling och minska klyften mellan rika och fattiga världar.

Nanopartiklar inom organismer?

Att nanopartiklar tränger in i organismer är något som innebär en del stora frågetecken. Ett bekymmer är att de påverkar proteinernas funktionssätt.

Är hälsoriskerna överdrivna?

Det är inget nytt med nanopartiklarna. Vi andas in dem från dieselmotorernas avgaser, cigarettröket, hårspray, brinnande ljus och rostbrödet.

Brist på information

Praktiskt taget finns det ingen information om nanopartiklarnas inverkan på andra arter än människan eller om hur partiklarna beter sig i luften, vattnet och jorden.

För mycket reglering hindrar framsteg

För att få innovationerna blomstra kan vi inte inskränka informationstörsten genom reglering.

Kan teknologi vara neutral?

Även om vissa människor påstår att nanoteknologi är etiskt neutral och dess följder beror på hur man använder den, finns det många som säger att teknologin återspeglar uppfinnarnas, finansierarnas och samhällets värden.

Vem äger vetenskapen?

Finns det någon skillnad mellan forskning som finansieras av industri och forskning som finansieras av staten? Bordet det finnas skilda regler för bägge? Är det OK att hålla kommersiell forskning ”konfidentiell”?

Det är pengar och hälsan som delar världen i utvecklade länder och utvecklingsländer

Kunde nanoteknologi utvidga klyftan mellan fattiga och rika? Kunde strängare reglering i västvärlden bidra till att tillverkarna överflyttar till fattigare länder och därmed tvingar människorna där att syssla med hasarder som här är förbjudna?

Nya teknologier väcker två grundläggande frågor:

• Vem kontrollerar hur man använder dem?
• Vem drar nytta från att man använder dem?

Åldrande

Borde vi vänja oss vid att vi kommer att leva ett normallångt liv eller borde vi försöka stoppa åldrandet?

Varför är det viktigt att forska följder

Det finns en risk att nanoteknologi kunde komma in på sidospår, om allvarlig forskning på dess etiska, ekologiska, ekonomis, lagliga och sociala implikationer inte når den takt med vilket vetenskapen framskrider.

Reglering vs. offentligt engagemang

“Bra regulering är viktigare än någon som helst offentligt engagemang. Jonathan Porritt, brittisk miljöaktivist.

När borde offentlig dialog äga rum?

Rapporten från brittiska Royal Society, ett självständigt vetenskapligt organ, säger den borde ske ”innan kritiska beslut om teknologin blir slutgiltiga eller "inlåsta". Detta kommer sannolikt att ske när företagen börjar tillverka kommersiella produkter.

Är offentligt engagemang nyttig?

Det är fast omöjligt att bromsa ned eller kontrollera vissa vetenskapsområden i ett land nu att världen är som ett stort nätverk.

Reglering och utvecklingstakten

Kan vi realistiskt utveckla regleringsprocesser för att adminstrera ett så diverse och snabbt utvecklande område som nanoteknologier?

Reglering idag

Den är kanske tillräcklig för att täcka vardagliga tillämpningar I länder med stark lagstiftning på sådana områden som: Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, läkemedel och miljön.

Mänskliga rättigheter och privatskydd

Regeringarna borde ha “obegränsad övervakningskapacitet” med möjligheten till osynlig monitorering och uppspårningsapparater.

Skeptikernas synvinkel

Det tjugoförsta seklets teknologier – genetik, nanoteknologi och robotik – är så mäktiga att de kan skapa helt nya typer av olyckor och missbruk. För allra första gången finns dessa tillgängliga till individer och små grupper.

Chips i elektriska apparater

Med dessa kunde affärerna och tillverkarna spåra upp vem som köpt dessa apparat och var de befinner sig. Är detta en fördel t ex I hänsyn till förebyggande av kriminalitet eller en nackdel, t ex i hänsyn till privatskydd?

Vad är speciellt med nanoskalan?

En hel del! På nanoskalan kan material, som vi alla känner bra, visa nya elektriska, kemiska och magnetiska egenskaper. Vi kan manipulera t o m enstaka atomer eller bygga pyttesmå motorer.

Vad händer det på nanoskalan? 1

Nanopartiklar är mycket små stycken material. Ju mindre partiklarna blir desto större växer förhållandevis deras yta. Detta fenomen förklarar t ex varför florsocker smälter snabbare än vanligt hushållssocker.

Vad händer det på nanoskalan? 2

I nanostorlek kan partiklarna tränga sig till kroppens celler eller genom huden. Liksom med all ny teknologi (t ex elektricitet) kan dessa egenskaper vara mycket nyttande eller skadande.

Vad händer det på nanoskalan? 3

Ämnena beter sig på ovanliga sätt. Till exempel:
• Guld, som normalt är oreaktiv blir reaktivare och smälter i en lägre temperatur.
• Koppar avhör att vara ett bra elektricitetsledare.

Vad är nanoteknologi?

Nanoteknologi är ett paraplybegrepp med vilket avses en rad olika teknologier som innebär objekt på en storlek mellan 1 och 100 nanometer vid åtminstone en av deras dimensioner.

Nanonpartiklar kan förekomma även i naturen

Guld- och silvernanopartiklar har upptäckts bl. a. i sedimentstenen. Vulkaniska utbrott producerar nanopartiklar, såsom också vissa havssaltsammansättningar.

Nanotuber av kol 1

En nanotub är som ett litet ark kol som har rullats upp till en cylinder. Med sin diameter på bara ett par nanometer är tuben ca 10 000 gånger tunnare än människans hår.

Rekommendationer från brittiska Royal Society, 2004

“Fabriker och forskningslaboratiorie borde hantera tillverkade nanopartiklar och nanotuber som om de skulle vara farliga och sträva efter att minska eller avröja dem från deras avfallsström.”

Giftighet

Nanopartiklar och nanotuber har olika egenskaper än om samma ämnet skulle befinna sig i en annan storleksskala. Eftersom dessa partiklar är så små kan de genomtränga celler och vara giftigare.

Hälsorisker

Brittiska Royal Society, ett självständigt vetenskapligt organ, rekommenderade att människor borde undvika att bli utsatta till nanotuber i luften tills man fått mera forskningsresultat kring temat.

Framtidsscenariot

Vetenskapsmannen Eric Drexler påstod att nanomaskiner kunde självreplikera och fördärva allt material på jorden. Detta anses inte längre vara ett trovärt framtidsscenario och författaren har dragit tillbaka sina påståenden.

Nanotuber av kol 2

Nanotuberna är oerhört starka (100 ggr starkare och 6 ggr lättare än stål) och deras elektriska egenskaper är också ovanliga. Dessa kan utnyttjas vid läkemedelsadministration såsom vid elektriska och mekaniska tillämpningar.

Vem investerar i nanoteknologier?

USA och Japan investerar majoriteten av resurserna. EU med europeiska länder investerar mer än en miljard euro inom fyra år. Större u-länder är också stora investerare.

Aktuella tillämpningar 1

Silvernanopartiklar används i sockor för att minska lukten. Silvrets antibakteriella egenskaper förstärkas på nanoskalan, eftersom partikelytan är då större.

Aktuella tillämpningar 2

Amerikansk flotta har börjat använda keramiska ytbehandlingar på dess fartyg. Med detta hindras havsorganismer från att fördärva metallkomponenter och därmed sparar man varje år ca en miljon dollar per fartyg.

Möjliga tillämpningar 1

Magnetiska nanopartiklar kan styra och placera läkemedel exakt på den plats där sjukdomen finns. Nanotuber kan fyllas med läkemedel och transportering kan kontrolleras utifrån kroppen.

Möjliga tillämpningar 2

Minimalt små guldpartiklar som fästs på DNA-fragmenter kan användas för att upptäcka sjukdomsalstrande organismer i blodet, t ex virus och bakterier.

Möjliga tillämpningar 3

Vaccineringar kunde kapslas in i nanomaterial för att man inte längre skulle behöva förvara dem i kylskåpet. Man vet inte ännu vad som händer när en sådan kapsel bryts ned, men forskning på det är på gång.

Möjliga tillämpningar 4

Nanopartiklar av järn kan framställas för att bli bindade till cancervävnad. Dessa kan man då värma upp genom magnetfält och därmed kan cancercellerna förstöras.

Möjliga tillämpningar 5

Idag håller en höftbensprotes av plast ca 10 år. Med en keramisk ytbehandling kunde de hålla 40 år. Detta beror på att keramiska material blir mycket hållbara på nanoskalan.

Möjliga tillämpningar 6

Nya belysningsanläggningar varvid man utnyttjar nanotuber kunde skära ned strömbehovet med upp till 50 procent.

Möjliga tillämpningar 7

Mha nya material kunde priser på solarenergiceller sänkas ned. Detta kunde underlätta solarenergins genombrott på energimarknaderna.

Möjliga tillämpningar 8

Specialiserade nanopartiklar kunde användas för att rena förorenat vatten, jord eller t o m luft. Vi kan också tillverka hinnor med porer som är tillräckligt små för att filtra viruspartiklar ut ur vattnet.

Möjliga tillämpningar 9

Ljusemitterande nanomaterial kunde användas vid tillverkning av papperstunna TV-skärmar som kunde rullas upp liksom tidningarna. De skulle behöva endast ringa elektrisk spänning.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register