Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Nanoteknologi

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Hva er nanoteknologi?

Forskere fra mange ulike fagområder er opptatt av nanoteknologi. Nanoteknologer jobber på atom- og molekylnivå. Det vil si mellom 1 og 100 nanometer. Slik forsøker de å utvikle nye materialer til ulike bruksområder i hverdagen. Fordi nanoteknologi er så mye forskjellig, foretrekker mange å snakke om nanoteknologier i flertall.

Author / translator Andrea Bandelli

Hva er nanoteknologi?

Forskere fra mange ulike fagområder er opptatt av nanoteknologi. Nanoteknologer jobber på atom- og molekylnivå. Det vil si mellom 1 og 100 nanometer. Slik forsøker de å utvikle nye materialer til ulike bruksområder i hverdagen. Fordi nanoteknologi er så mye forskjellig, foretrekker mange å snakke om nanoteknologier i flertall.

Felles for mange nanoteknologier er at de utnytter de spesielle egenskapene som materialene har på atom- og molekylnivå. Dersom du for eksempel deler et materiale opp i nanopartikler øker overflatearealet veldig. Dermed blir materialet mer reaktivt. Dette er grunnen til at melis løser seg raskere enn vanlig sukker i vann. Nanopartikler er i tillegg små nok til at de kan gå inn i kroppens celler eller trenge direkte gjennom huden vår.

På samme måte som med all ny teknologi (som i sin tid dampmaskinen eller elektrisitet), kan alle disse spesielle egenskapene bli veldig nyttige eller skadelige, avhengig av situasjonen.

Created 9 February 2010
Last edited 28 June 2018
Topics Politics, Science, Technology
Original Dutch

Policy positions

Policy position 1

Man støtter en rask spredning av nanoteknologier, med kun et minimum av regulering. Slik sikrer man at fordelene blir virkelighet så fort som mulig.

Policy position 2

Man tillater at nanoforskning fortsetter, og innfører nye reguleringer etter hvert som mulige anvendelser vokser frem.

Policy position 3

Man er enig med punkt 2, men ønsker samfunnsdebatt om hva det skal forskes på og hvordan resultatene skal brukes.

Policy position 4

Man tillater kun forskning og bruk av nanoteknologi hvis man har hatt en grundig nasjonal samfunnsdebatt.

Story cards

Thumbnail

Jeg er ”transhumanist”. Jeg forventer en sammensmeltning av forskning innenfor genetikk, stamceller, hjernen, kybernetikk og nanoteknologi som vil åpne opp for permanente genetiske endringer i mennesket, blant mye annet. Dermed ville vi ikke bare utrydde genetiske sykdommer, men også kunne forbedre mennesket. Vi vil kunne øke vår intelligens, øke følsomheten til sansene våre, øke vår utholdenhet og stoppe aldringsprosessen. Jeg er kritisk til religiøs og etisk kortsiktighet. Vi burde ta menneskehetens skjebne i våre egne hender. Etiske reguleringer må ikke ta fra oss den muligheten.

Zed Omega
Thumbnail

Jeg er prest. Jeg tror at menneskelivet er hellig. Jeg stiller meg positiv til de medisinske mulighetene til nanoteknologi, men jeg er bekymret over rapporter som sier at den vil kunne brukes til å forbedre menneskelige ferdigheter eller koble databrikker til hjernen. Jeg mener at noen vitenskapsfolk tukler med hva det er å være menneske og frir til illusjonene til de rike. Menneskehetens virkelige problemer er det moralske og etiske forfallet, og dette kan ikke teknologien gjøre noe med.

William Johnson
Thumbnail

Jeg har vært heldig nok til å få jobb på det nye ”Institute for Soldier Nanotechnologies” på MIT (Massachussets Institute for Technology i USA). Vi prøver blant annet å lage en stridsuniform med innebygd styrke. Denne skal hjelpe soldaten å løfte tunge objekter, eller å få blodet til å stivne rundt et blødende sår. Jeg vet at noen er bekymret for noe av det vi gjør, som for eksempel å bruke nanosensorer for å forbedre overvåking. Men vi er nødt til å gjøre dette på grunn av nasjonens sikkerhet. Hvis vi ikke går fort frem, vil noen andre komme før oss.

Joel Reddy
Thumbnail

Jeg er ingeniør med doktorgrad fra Harvard, men nå er jeg tilbake i India, i Hyderabad. Der bygger jeg opp mitt eget nanoteknologifirma. Jeg vil være med på begynnelsen av den neste industrielle revolusjonen, og sikre at den skjer i India og Kina, ikke bare i USA og Japan. Jeg har møtt stor interesse fra investorer, fordi de ser at vi har veldig smarte folk her som jobber for mye lavere inntekter enn i USA. Det er også et pluss at det er mye produksjon her i India, slik at det vil være lettere å anvende den forskningen vi gjør her.

S B Patel
Thumbnail

Jeg er fysiker. Jeg jobber på et nanoteknologisk forskningsinstitutt. Der undersøker jeg hvordan bitte små nanopartikler kan rense forurenset miljø ved at de omdanner skadelige stoffer til uskadelige. Jeg var tiltrukket av denne jobben fordi jeg er svært opptatt av miljø. Men noen foreløpige resultater antyder at disse partiklene kanskje kan ha skadelige effekter på andre organismer, muligens også mennesker. Sjansen for dette er svært lav, men ingen vet hvor lav. Er de klare fordelene store nok til å oppveie den lille risikoen? Skal jeg forsette eller skal jeg stoppe?

Claire Green
Thumbnail

Jeg er lege. En pasient kom til meg og hadde hoste. Jeg ba ham om en blodprøve for å gjøre en genetisk test og finne ut hvilke antibiotika som passer best til hans genetiske profil. Jeg forklarte at jeg ved hjelp av nanoteknologi kunne ta en genetisk profil på ett minutt. Utskriften viser umiddelbart hva som er den beste medisinen mot hans hoste. Men i dette tilfellet viste den genetiske profilen også en høy risiko for å utvikle en alvorlig sykdom. Denne mannen kom på grunn av hosten sin, bør jeg fortelle ham hva jeg fant? Vil han vite det?

Fred Smith
Thumbnail

Jeg direktør for InsulinNano plc. Vi lager små nåler som kan implanteres i huden til diabetikere for automatisk transport av insulin til blodet. Firmaet ble startet med statlig finansiering som skulle hjelpe nanomedisinske firmaer å få produkter ut på markedet. Når de blir godkjent, vil det være mange som trenger dem. Men de kliniske sikkerhetstestene er forsinket, og finansieringen er redusert. Militæret er interessert i å utvikle våre nåler for bruk til soldater i kamp, for å injisere motgift mot biologiske våpen. Bør jeg ta i mot denne redningen for firmaets økonomiske situasjon, eller vil det sverte våre medisinske ambisjoner?

Jane Bold
Thumbnail

Jeg har utviklet en metode for å feste medisiner til nanopartikler av gull. De kan transporteres gjennom blodet å finne og ødelegge syke celler uten å skade friske celler. En gruppe aktivister avbrøt en forelesning jeg holdt, ved å rope:
”Hvordan vet du at du ikke vil treffe de friske cellene? Disse gullpartiklene kan også føre til kreft”. ”Det stemmer ikke!” svarte jeg, ”Vi har gjort grundige tester på dyr og fant ingen bivirkninger.” ”Men du vet ikke hvordan det er i mennesker”, svarte de. ”Nei,” var mitt svar, ”Men ingen fremskritt foregår helt uten risiko.”

Sir Richard Macdonald

INFO CARDSISSUE CARDS

Forbedring av menneske

Er det akseptabelt å utvikle medisinsk behandling for å forbedre menneskekroppen, for eksempel ved å forbedre hukommelsen eller forsinke aldringsprosessen?

Effekten av nanoteknologier

Noen tror at nanoteknologier vil ha like stor betydning for livene våre som elektrisitet eller plastikk hadde. Men ingen vet hvor mye av dagens nanoforskning som faktisk vil bli nyttig i fremtiden.

Tidligere teknologier med uventede konsekvenser

Bakterier og virus har blitt motstandsdyktige mot medisiner. Vi har laget kjemikalier som ikke brytes ned i naturen. Vi har hatt kjernekraftulykker og oljesøl og har global oppvarming. Effektene av nanoteknologi vil være like lite forutsigbare.

Menneskerettigheter og diskriminering

De som ikke blir ”forbedret”, kan ende opp med å bli diskriminert. Hvor mye burde samfunnet bli trukket med på å sette agendaen for nanoforskning?

Den britiske Royal Societys rapport om samfunnsengasjement

Rapporten beskriver samfunnsengasjement som noe som skjer etter at ekspertene har uttalt seg.

Rettferdighet og likhet

Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan bruke nanoteknologi til å øke utviklingen i verden og minske gapet mellom den rike og den fattige delen av verden.

Nanopartikler inne i organismer?

Det er stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje hvis nanopartikler kommer inn i levende organismer. En bekymring er at de vil påvirke proteinenes virkemåte.

Er helsefaren overdrevet?

Nanopartikler er ikke nye. Vi puster dem inn fra dieseleksos, sigarettrøyk, hårspray, stearinlys og toast.

Mangel på informasjon

Det finnes omtrent ingen informasjon om effekten av nanopartikler på andre organismer enn mennesker, eller på hvordan de påvirker luft, vann og jord.

For mye regulering bremser fremskritt

For å oppnå innovasjon, trenger vi søken etter kunnskap som er uhindret av reguleringer.

Kan teknologi være nøytral?

Noen mener at nanoteknologi er etisk nøytral. De hevder at effekten er avhengig av hvordan teknologien brukes. Andre sier derimot at teknologi reflekterer verdiene til oppfinnerne, de som betaler og samfunnet.

Hvem eier vitenskapen?

Er det forskjell på industriforskning og forskning som er betalt av staten? Burde disse to typene forskning vært styrt av forskjellige lover? Er det OK at kommersiell forskning er hemmelig?

Gapet i økonomi og helse mellom industriland og utviklingsland

Kan nanoteknologi øke gapet mellom rike og fattige i verden? Kan strenge reguleringer i vesten føre til at fabrikker flyttes til fattigere land slik at folk i disse landene må jobbe under forhold som er forbudt hos oss?

To sentrale spørsmål til enhver ny teknologi:

• Hvem kontrollerer bruken av den?
• Hvem tjener på bruken av den?

Aldringsprosessen

Burde vi være tilfredse med å leve et ”normalt” livsløp, eller burde vi prøve å bremse aldringsprosessen slik at vi kan leve lenger enn i dag?

Hvorfor trenger vi å studere effekter?

Det er fare for at nanoteknologi kommer på feil spor hvis vi ikke tar på alvor hvordan dette påvirker samfunnet. Vi må tenke på hvordan nanoteknologi påvirker miljø, økonomi og lover og regler. Dette må vi gjøre samtidig med fremskrittene i den vitenskapelige forskningen.

Regulering i forhold til samfunnsengasjement

Gode reguleringer er viktigere enn samfunnsengasjement, ifølge Jonathon Porritt, britisk miljøaktivist.

Når bør samfunnsdialogen skje?

Konsekvensene av nanoteknologi må diskuteres før det er for sent å snu, det vil si før firmaer begynner å selge nanoteknologiske produkter. Det mener britiske Royal Society, et uavhengig vitenskapelig organ.

Er samfunns-engasjement nyttig?

Det er nesten umulig å bremse eller kontrollere områder av vitenskapen i ett land når hele verden er så koblet sammen som den er i dag.

Regulering og utviklingshastighet

Er det realistisk å tro at vi kan regulere et så bredt og raskt voksende område som nanoteknologi?

Eksisterende reguleringer

Disse er muligens gode nok for å dekke dagligdagse anvendelser i land som har strenge lovverk på områder som: helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet, regler innen produksjon av legemidler og miljøvirkninger.

Menneskerettigheter og privatliv

Regjeringer ville fått ”ubegrensede overvåkingsmuligheter” ved hjelp av usynlig overvåkingsutstyr.

Skeptikerens synspunkt

Det 21. århundrets teknologier – genetikk, nanoteknologi og robotikk – er så kraftfulle at de kan føre til nye typer ulykker og misbruk. For første gang er disse innenfor rekkevidden til enkeltpersoner og små grupper.

Chips og elektrisk utstyr

Slikt utstyr kan gi butikker og produsenter muligheten til å spore hvem som har kjøpt produkter og hvor de befinner seg. Er dette først og fremst en fordel, for eksempel for å forebygge kriminalitet. Eller er det en ulempe, for eksempel for personvernet?

Hva er spesielt med ting på nanoskala?

Mye! På denne skalaen kan materialer som vi kjenner godt, plutselig få nye elektriske, kjemiske og magnetiske egenskaper. Vi kan manipulere enkeltatomer eller til og med lage bitte små motorer.

Hva skjer på nanoskala? 1

Nanopartikler er bitte små biter av et materiale. Jo mindre partiklene blir, jo større blir forholdet mellom overflateareal og volum. Det er grunnen til at melis løser seg raskere opp enn vanlig sukker i vann.

Hva skjer på nanoskala? 2

Partikler på nanoskala kan gå inn i kroppens celler eller trenge rett gjennom huden vår. Som med all ny teknologi (som i sin tid elektrisitet) kan disse egenskapene enten bli veldig nyttige eller skadelige.

Hva skjer på nanoskala? 3

Tingene oppfører seg på uvanlige måter. For eksempel:
• Gull, som vanligvis ikke er reaktivt, blir mer reaktivt og smelter ved lavere temperatur.
• Kobber slutter å være en god elektrisk leder.

Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi er all teknologi der man jobber med eller bruker ting som er mellom 1 og 100 nanometer i minst en retning.

Nanopartikler finnes i naturen

Nanopartikler av gull og sølv er blitt observert i bergarter i naturen. Vulkanutbrudd produserer nanopartikler, og noen saltforbindelser i havet inneholder nanopartikler.

Karbonnanorør 1

Et nanorør er som et tynt flak av karbon som er rullet opp som en sylinder. Det har en diameter på noen få nanometer, og er omtrent
10 000 ganger tynnere enn et hårstrå.

Anbefalinger fra den britiske Royal Society i 2004

Fabrikker og forskningslaboratorier bør behandle menneskeskapte nanopartikler og nanorør som om de var skadelige. De bør behandles som spesialavfall.

Giftighet

Egenskapene til nanopartikler og nanorør er forkjellige fra egenskapene til det samme kjemiske stoffet i større form. Fordi de er så små, kan disse partiklene muligens gå inn i menneskelige celler og i noen tilfeller være giftige.

Helserisiko

Den britiske Royal Society, som er et uavhengig vitenskapelig organ, har anbefalt at mennesker bør unngå å utsette seg for nanorør i gassform til mer forskning er utført.

”Grey goo”-scenariet

Vitenskapsmannen Erik Drexler mente tidligere at nanomaskiner vil kunne kopiere seg selv og til slutt fortære alt materiale på jorden. Nå tror ingen lenger at dette kan bli mulig, og Drexler har trukket tilbake påstanden.

Karbonnanorør 2

De er svært sterke (100 ganger sterkere og 6 ganger lettere enn stål) og har i tillegg elektriske egenskaper. Dette kan bli nyttig for å kunne levere medisiner til spesielle deler av kroppen, kanskje også i elektriske eller mekaniske produkter.

Hvem investerer i nanoteknologi?

USA og Japan investerer mest penger. EU og de europeiske landene bruker mer enn 1 milliard euro over fire år. Større utviklingsland bruker også store summer.

Dagens anvendelser 1

Nanopartikler av sølv brukes i sokker for å ta vekk lukten. Sølv har en bakteriedrepende effekt. Den er ekstra effektiv når sølvet er i nanopartikler på grunn av det økte overflatearealet.

Dagens anvendelser 2

US Navy har begynt å bruke belegg med nanopartikler på skipene sine. Dette forhindrer at organismer i havet ødelegger skroget. Slik sparer man omtrent en million dollar per år for hvert skip.

Mulige anvendelser 1

Magnetiske nanopartikler kan styre og plassere medisiner der hvor de syke cellene befinner seg. Nanorør kan fylles med medisiner og transporten kan styres fra utsiden av kroppen.

Mulige anvendelser 2

Bitte små partikler av gull kan festes til biter av DNA og brukes til å oppdage bakterier eller virus i blodet.

Mulige anvendelser 3

Vaksiner kan bli innkapslet i nanomaterialer slik at de ikke lenger trenger å kjøles. Vi vet ennå ikke hva som skjer når disse materialene bryter sammen, men det er et aktuelt forskningstema.

Mulige anvendelser 4

Nanopartikler av jern kan fremstilles slik at de binder seg til kreftceller. Deretter kan de varmes opp ved hjelp av magnetiske felt og ødelegge kreftcellene.

Mulige anvendelser 5

Dagens hoftetransplantater er laget av plastikk og varer omtrent ti år. Med keramiske nanobelegg kan de komme til å vare i 40 år. Dette er fordi keramer blir mye mer varige på nanoskala.

Mulige anvendelser 6

Nye lyskilder som bruker karbonnanorør vil kunne halvere den totale energimengden som brukes til opplysning.

Mulige anvendelser 7

Nye materialer vil kunne redusere kostnadene knyttet til solceller. Dette kan bidra til at storskalaproduksjon av strøm fra solceller blir økonomisk lønnsomt.

Mulige anvendelser 8

Spesialtilpassede nanopartikler kan brukes til å rense forurenset vann, jord eller til og med luft. Det er nå mulig å lage membraner som har små nok porer til å filtrere viruspartikler ut av vannet.

Mulige anvendelser 9

Nanopartikler som sender ut lys, kan brukes til å lage TV-skjermer på tykkelse med papir, som kan rulles opp som en avis etter bruk. Slike skjermer vil muligens kunne fungere med svært lite elektrisk strøm.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register