Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Preimplantativ genetisk fosterdiagnostik (PGD)

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Vad är PGD?

Author / translator

Vad är PGD?

Den här teknologin gör det möjligt för blivande föräldrar att kontrollera sitt ofödda barns genetiska egenskaper. På så sätt kan de undvika att föra en genetisk sjukdom eller ett genetiskt handikapp vidare. Samtidigt undviker de dilemmat att behöva besluta om en abort om det skulle visa sig att fostret bär på dessa anlag. Vanlig provrörsbefruktning (IVF) används för att skapa embryon. När embryot har utvecklat ungefär åtta celler tar man bort en eller två av dessa. Cellernas DNA analyseras och vissa av embryots egenskaper kontrolleras. Om embryot inte bär på någon genetisk sjukdom kan det överföras till livmodern och graviditeten kan fortsätta.

Att diskutera PGD är viktigt eftersom det väcker viktiga frågor såsom:
• I vilken utsträckning ska moral, valmöjligheter och betalningsförmåga vara avgörande faktorer inom detta område?
• Bör samhället gå in och styra den här verksamheten genom lagstiftning som kontrollerar den kliniska verksamheten och människors fria val?
• Går det att dra en absolut gräns mellan genetiska sjukdomar eller handikapp och en normal variation i arvsmassan?

Created 8 September 2010
Last edited 4 September 2018
Topics Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Marknaden ska vara oreglerad. Det ska vara accepterat och möjligt för par att ta reda på embryots kön och personliga egenskaper om de efterfrågar det.

Policy position 2

Särskilda yrkesorganisationer ska kontrollera dem som kan utföra tester av genetiska sjukdomar. Det ska dessutom finnas en uppsättning frivilliga yrkesetiska regler. Det hela ska styras av ett oberoende organ. Inga tillstånd ska behövas.

Policy position 3

Tekniken ska bara användas för att identifiera sjukdomar som har allvarliga medicinska konsekvenser; inte för att ta reda på kön eller personliga egenskaper. Tillstånd ska krävas för vissa tester och omständigheter. Övervakning och utvärdering ska vara oberoende.

Policy position 4

Tillstånd ska krävas och all verksamhet ska övervakas och utvärderas. I alla länder ska det finnas ett fristående organ (som The Human Fertilization and Embryology Authority i Storbritannien) som registrerar alla tester som utförs.

Story cards

Thumbnail

Adam Nash föddes i USA år 2000. Det var första gången som PGD användes både för att screena för en sjukdom och för att säkra en passande vävnad i ett syskon. PGD utfördes så att han inte skulle ha den getiska sjukdomen Fanconis anemi, som hans sex år äldre syster Molly lider av. Celler från hans navelsträng användes för att ersätta hennes skadade benmärg. Utan den behandlingen hade hon dött inom ett par år.

Adam och Molly Nash
Thumbnail

Spinal muskelatrofi (SMA) är en genetisk sjukdom som innebär att den som drabbas, som femåriga Kate Snapes, aldrig kommer att kunna gå. Kates föräldrar ville ha fler barn, men på grund av den 25-procentiga risken att få ytterligare ett barn med SMA var de mycket tveksamma – ända tills de fick höra talas om PGD. Paret använde sig av PGD-tekniken och kunde då välja ut friska embryon för implantation. Tvillingarna Isabelle och Esther föddes sedan, helt friska, i november 2001.

Tvillingarna Snapes
Thumbnail

I 2002, så tillät Storbrittaniens UK Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) familjen Hashmi att använda PGD för att skapa ett donatorsyskon åt sin treårige son Zain, som lider av en sällsynt och allvarlig genetisk blodsjukdom som heter thalassemi. Celler från navelsträngen från det friska syskonet hoppades man skulle kunna bota Zain. Begreppet donatorsyskon är kontroversiellt. Men som Mrs Hashmi säger, nr Zain blir äldre ”så kommer han att veta att han är döende. Hur skulle det kännas om han visste att något kunde ha gjorts för att rädda hans liv, men att det inte gjordes?”

Familjen Hashmi
Thumbnail

Flera länder tillåter par att planera könet på sitt barn genom PGD. Det är ganska ovanligt i Europa.. Louise och Alan Masterton förlorade sin treåriga dotter Nicole i en tragisk brand. Familjen ville använda PGD för att skapa en annan dotter so kunde balansera deras familj. De hade redan fyra söner. De tilläts inte detta av Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). En talesman för myndigheten kommenterade det så här: ”Det brittiska samhället är ännu inte berett att acceptera detta … jag tror att vi kommer att göra det så småningom, men det kommer inte att hända nu.”

Masterton Familjen
Thumbnail

År 2002, använde Reproductive Genetics Institute i Chicago PGD för första gången för att ta bort foster med en mutation som orsakar cancer. Institutet hjälpte då ett par från New York att skaffa barn, utan att riskera att överföra sjukdomen Li-Fraumeni syndrom, som fanns i faderns familj. Syndromet innebär att den drabbade löper 80–90 procents risk att utveckla cancer. Den ansvariga läkaren sade efteråt att det alltid borde vara upp till läkaren och den enskilda patienten att avgöra om patientens embryon ska testas eller inte. ”Lagstiftning får alltid oväntade negativa konsekvenser”, menade han.

Li-Fraumenis Syndrom
Thumbnail

Mia (inte hennes riktiga namn) har flera familjemedlemmar som har fått tarm-, mag- eller livmodercancer vid låg ålder. Hon blev därför erbjuden att genomgå några genetiska tester. Dessa visade att hon bar på en nedärvd mutation, som innebar att hon löpte 60–90 procents risk att utveckla någon typ av cancer under sin livstid. Hon går nu på regelbundna kontroller för att upptäcka tidiga signaler.

Mia säger att testresultatet har påverkat hennes liv på många sätt. Till exempel är ‘Om jag fick barn skulle jag kunna överföra den [muterade] genen till barnet.’

Mia
Thumbnail

Det här är ett utdrag ur en dagbok som Leah skrev om sina upplevelser av PGD i dagstidningen The Guardian år 2000:
“Jag köper ett barn med mitt MasterCard. Jag måste hosta upp 2500 pund.”
“En vän var så påverkad av alla myter kring PGD och designer babies, att hon när jag berättade för henne att det blev tvillingar, en pojke och en flicka, sade ”Jaså var det ni valde”. – som om PGD var som att gå till en affär och köpa vad man ville. Allt jag gjorde var att jag valde embryon som inte skulle ha en svår kromosomskada och dö.”

Leah Wild
Thumbnail

Anna är den centrala karaktären i boken Allt för min syster, av Jodi Picoult. När hon frågade hur barn blir till ”förklarade hennes föräldrar att de valde det lilla embryo so blev mig för att de ville rädda min syster Kate. Det fick mig att undra vad som skulle ha hänt med mig om Kate hade varit frisk.”

“Kate har akut promyelocytisk leukemi. När Kate behöver leukocyter eller stamceller eller benmärg för att lura hennes kropp att tro att den är frisk, Så är jag där och förser henne med det. Nästan varje gång Kate hamnar på sjukhus så hamnar jag där också. Jag är inte sjuk en jag kunde lika gärna vara det.”

Anna Fitzgerald

INFO CARDSISSUE CARDS

I Kina

I Kina måste man abortera foster som inte är normala. Är det en väg som vi vill gå?

Designade barn

Innebär de regelmässiga och tekniska begränsningarna egentligen att det är omöjligt att skapa designade barn?

Framtida möjligheter för PGD

I framtiden så är det möjligt att man kan testa för många fler diagnoser med PGD.

Designade befolkningar

Användandet av PGD ökar ”kvalitetskontrollen” i fortplantningen och kan potentiellt ha rashygieniska, tillämpningar och effekter. Rashygien innebär ett medvetet försök att kontrollera mänskliga befolkningars genetiska sammansättningar.

Var ska vi dra gränsen?

Finns det en tydlig skiljelinje mellan att använda PGD för rashygieniska ändamål och för att undvika genetiska sjukdomar? Rashygien innebär ett medvetet försök att kontrollera mänskliga befolkningars genetiska sammansättningar.

Samhällets roll

Har samhället en plikt att se över de sociala och etiska konsekvenserna och sätta gränser för den kliniska verksamheten och individens frihet?

Starka åsikter

”Snart kommer det att betraktas som en synd att föda barn med en svår genetisk sjukdom.”
(Bob Edwards, provrörsbefruktningspionjär).

Att välja bort sjuka embryon är lika illa som att döda barn. (Anonym)

Shoppa gener

PGD och fostervattensprover kan uppmuntra en konsumentattityd gentemot barn.

Att välja det onormala

Ska tekniken kunna användas för att ’välja handikapp’ om handikappade föräldrar (till exempel döva eller småvuxna) vill få barn med samma handikapp?

PGD – är det kostnadseffektivt?

Det kanske är billigare att fortsätta med fostervattensprov istället för att använda den dyrare PGD-tekniken.

PGD – tillgänglighet

Framgång för provrörsbefruktning och därmed också för PGD beror på förmågan att betala för behandlingarna.

Bättre bebisar?

Rika föräldrar har inte bara friskare barn utan i framtiden kanske de också har barn med bättre intellektuella och fysiska förutsättningar.

Att ge sina barn fördelar

Föräldrar spenderar redan både tid och pengar för att ge sina barn fördelar. Skall samhället skilja mellan olika sätt att göra det på?

Förtur

Föräldrar med kända genetiska sjukdomar borde få förtur till PGD.

Vem bestämmer?

Patienter borde själva få bestämma om de vill använda sig av PGD eller inte, precis som de tar egna beslut i alla andra frågor som rör barnalstring.

Support

Rådgivning, information och stöd skall finas tillgängligt för alla föräldrar.

Att undgå ett handikapp

Rädslan för att föda ett handikappat barn beror på rädsla missförstånd om vad de innebär och bristen på stöd från samhället till föräldrar som gör det.

Hur definieras handikapp?

Handikapp definieras av omgivningen. Till alldeles nyligen så klassades homosexualitet som en psykisk sjukdom och var straffbart att utöva.

Är dövhet ett handikapp?

Många födda döva betraktar sig själva som en språklig och kulturell minoritet inte som handikappade.

Hur allvarlig?

Det är inte bara medicinska bedömningar som bör beaktas när man avgör hur pass allvarlig en viss genetisk sjukdom, som kan leda till ett handikapp, är. Lika viktigt är det att ta hänsyn till de åsikter och resurser som handikappade och familjer med sjukdomen har.

PGD – en lösning?

PGD erbjuder en lösning (genom att eliminera skadade element) på ett socialt problem (hur vi behandlar handikappade personer).

Balans

Man skulle behöva balansera investeringarna i nya typer av genetiska test med investeringar inom områdena rådgivning, informationsspridning och utbildning av sjukvårdpersonal.

Livskvalitet

Genetiska förklaringar till handikapp kan ta uppmärksamheten från åtgärder som kan öka livskvaliteten för handikappade personer.

Professionell kunskap

Människor inom vården har väldigt skiftande kunskap inom de här områdena så informationen till patienter är väldigt varierande.

PGD-test 5 dagar efter befruktningen

Fördelarna är att det tekniskt sett är lättare att göra ett test, samtidigt som fler celler kan analyseras. Nackdelen är att det finns mindre tid för analys, för förklaringar och för att ta beslut innan embryona måste överföras till livmodern.

En cell tas bort från ett embryo

När en cell tas bort, så har embryot 8 celler och är 1 – 2 dagar gammalt.

Implantation av embryot

Om testerna visar att embryot inte bär på någon genetisk sjukdom överförs embryot till kvinnans livmoder.

Vad är PGD?

PGD (preimplantatorisk genetisk diagnostik) innebär att man gör ett genetiskt test på en eller flera celler som tagits från ett provrörsbefruktat embryo.

Tekniska alternativ till PGD

Huvudalternativet till PGD är genetisk testning under graviditeten och selektiv abort. Fosterdiagnostik innebär att tester utförs på kvinnor som redan är gravida.

PGD barn

Sedan 1990 har det fötts tusentals friska barn som ett resultat av PGD-testerna.

Kön och sjukdomar

Med PGD kan man söka efter många sjukdomar som bara drabbar män. En följd av detta kan bli att man väljer ut kvinnliga embryon, även om man inte helt förstår mekanismerna bakom sjukdomen. PGD fungerar då på så sätt att man identifierar och förkastar de manliga embryon som skulle kunna bära på sjukdomen.

Syskondonatorer

Familjer med ett sjukt barn har använt sig av PGD för att skapa ett syskon som kan donera navelsträngsstamceller (eller annan vävnad) till det sjuka barnet.

Hur avänds PGD idag

PGD används i dag för att söka efter ett växande antal allvarliga genetiska sjukdomar som det är stor sannolikhet att föräldrarna för vidare..

Test av monofaktoriella genetiska sjukdomar

PGD används huvudsakligen för att söka efter sjukdomar som beror på fel i en enstaka gen, som till exempel cystisk fibros och Huntingtons sjukdom.

Familjehistoria

PGD gör att familjer som har en genetisk sjukdom i släkten kan få barn som inte bär på sjukdomen.

Föräldrar som väljer PGD

Föräldrar som väljer att använda sig av PGD har ofta ett barn med en genetisk sjukdom, och vill ha ett barn till som inte är drabbat.

Bärare

När det gäller vissa sjukdomar skulle PGD kunna användas för att undvika barn som bär på anlag för en sådan sjukdom, och inte bara de barn som skulle utveckla sjukdomen.

Miljö och arv

Alla våra beteenden och de flesta av våra fysiska egenskaper beror på en kombination av flera gener och vår omgivning.

Personlighet

PGD kan inte användas för att bestämma den summa av egenskaper som utgör en person.

Bestämma kön

PGD används redan i USA och Mellanöstern för att bestämma kön på embryot, detta utan medicinska skäl

Provrörsbefruktning IVF

IVF är fysiskt, ekonomiskt och känslomässigt påfrestande. I behandlingen ingår mediciner som kan ge bieffekter.

Oanvända embryon

Embryon som inte överförs till livmodern kan slängas, frysas in för att användas senare, doneras till andra infertila par eller användas för forskning.

Kostnader för och chansen att lyckas med IVF

Varje provrörsbefruktning kostar 3 000–4 000 €. Chansen att lyckas är upp till 30 % vid varje tillfälle (beroende på kvinnans ålder).

Implantation av embryona

När embryona har odlats i 3 till 5 dagar (och har en diameter på 0,2 millimeter) överförs ett eller två av dem till livmodern, där de kan fästa sig flera dagar senare.

Tester under graviditeten

Tester som t.ex. fostervattensdiagnostik (där man med en nål tar prov på fostervattnet) erbjuds idag rutinmässigt till kvinnor som har en hög risk att få ett ”onormalt” foster.

Aborter

I England och Wales utfördes 2004 1900 aborter på grund av risken för missbildningar eller sjukdom hos fostret. Det totala antalet aborter var 185400.

Abortlagstiftning

Den övre gränsen för abort i vissa EU-länder är 24 veckor.
Det finns ingen övre gräns för foster med grava missbildningar.

Risker

Vissa typer av fostertest medför en liten risk (på cirka 1 % eller mindre) för missfall eller skador på fostret.

Val av kön

2003, så rekommenderade Storbritanniens UK Human Fertilisation and Embryology Authority att regeringen skulle förbjuda könstester som inte hade medicinska skäl.

Bärare av kromosomtranslokationer

En person som bär på en balanserad kromosomtranslokation påverkas inte av den – inte förrän han eller hon försöker skaffa barn. När kromosomerna blandas med partnerns bildas nämligen embryon med stor risk för missfall eller missbildningar. Med PGD går detta att upptäcka.

Åldersfaktorer

Mänskliga ägg är ofta kromosommässigt onormala – och risken ökar med kvinnans ålder. Runt 25–40 % av alla mänskliga ägg har något slags kromosommässig avvikelse. För kvinnor som är i 40-årsåldern eller äldre ökar procentsatsen till omkring 50 % och uppåt.

PGD på blastocyststadiet

Det går att ta celler från ett embryo som befinner sig i blastocyststadiet (ett embryo bestående av 100 celler eller mer, 5–6 dagar efter befruktningen).

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register