Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Stamceller

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Inledning

Stamceller är kroppens masterceller som kan göra någondera av dessa två: Enkelt kan de antingen göra kopior av sig själva (dvs självreplikera) eller de kan producera andra celltyper. Ett mycket ungt embryo innehåller stamceller som så småningom specialiserar sig för att producera kroppens alla olika celler.

T Stamcellernas medicinska betydelse

Author / translator

Inledning

Stamceller är kroppens masterceller som kan göra någondera av dessa två: Enkelt kan de antingen göra kopior av sig själva (dvs självreplikera) eller de kan producera andra celltyper. Ett mycket ungt embryo innehåller stamceller som så småningom specialiserar sig för att producera kroppens alla olika celler.

T Stamcellernas medicinska betydelse
Stamceller som tagits ut från embryon injiceras inte direkt i en vuxens kropp för det finns en risk att självreplikering fortsätter och cellerna blir canceralstrande. Men de kan stimuleras i laboratoriet att växa (i princip) till olika celltyper. Med hjälp av detta kunde man skapa en färdig cellreserv med vilka ersätta de celler som inte normalt kan ersättas efter att bli skadade, som hjärt- och nervceller. Vi tar ett exempel på en patient med en ryggradsskada. Deras tillstånd kunde förbättras genom att injicera nervceller in i ryggraden. Nervcellerna kunde också bromsa eller stoppa Parkinsons sjukdom. Med bukspottkörtelns celler kunde man kontrollera diabetes, och så vidare. Potentialen är tydligt enorm, men vid detta tidiga skede är det svårt att veta hur många av dessa förhoppningar eventuellt blir livsdugliga terapier. Men att embryon används på detta sätt är också mycket kontroversiellt.

Created 8 September 2010
Last edited 4 September 2018
Topics Ethics, Health, Science
Original English

Policy positions

Policy position 1

Acceptabel Stamcellforskning borde göras endast på stamceller från vuxna eller från navelsträngen.

Policy position 2

Stamcellforskningen kan utföras genom att använda "kvarliggande" embryon yngre än 14 dagar som annars kunde förstöras.

Policy position 3

Stamcellforskningen kan utföras genom att använda “kvarliggande” embryon eller embryon som specifikt skapats genom IVF för forskning.

Policy position 4

Stamcellforskningen kan utföras genom att använda “kvarliggande” embryon eller embryon som specifikt skapats för forskning, eller skapats genom IVF eller genom kloning.

Story cards

Thumbnail

Anna Fitzgerald är forskare som arbetar med inducerade pluripotenta stamceller. Hon ser optimistiskt på möjligheten att programmera om celler och anser att stamcellsbehandling kommer att bli ett oerhört viktigt sätt att behandla de bakomliggande orsakerna till många allvarliga sjukdomar. Däremot vet hon att eventuella behandlingar fortfarande är långt borta, och vill inte att vi kastar oss in i kliniska tester i förtid. Hon är också orolig för att stora resurser kommer att krävas för att göra behandlingarna tillgängliga för en större mängd människor på ett kostnadseffektivt sätt. Hon vill att hennes forskning ska komma alla till godo, inte bara en liten grupp rika patienter som har råd med specialistbehandling.

Anna
Thumbnail

Liz Hopeful har varit gift för fem år. Hon skulle gärna vilja få barn men det har inte lyckats. Så har hon och hennes man startat en IVF-behandling. Den första behandlingsgången misslyckades men de har fortfarande 6 embryon som förvaras i frysen. Varje embryo har sitt eget namn. I en av de underlag som paret fyllde i frågades om de var färdiga att donera några embryon från IVF-behandlingen för stamcellforskningen. Blotta tanken att man experimenterar med embryon skrämmer Liz.

Liz Hopeful
Thumbnail

Fader O’Reilly är en katolsk präst. Han ser mycket lidande omkring i världen och i hans eget land och känner djup medkänsla. I enlighet med kyrkans lära anser han dock att det mänskliga embryot är ett heligt liv från och med befruktningsögonblicket.. Detta innebär att det är omöjligt att acceptera något slags forskning på embryon. Experimentera borde man endast på stamceller som tagits från navelsträngsblodet. Han tror att forskare bryr sig inte om andliga lagar och att de borde lyssna på dem som bryr.

Fader O'Reilly
Thumbnail

Jag heter Áron Sárallyai. Jag är 23 år gammal och läser på universitetet. Jag föddes med en ärftlig immunbristsjukdom som har gjort att jag har drabbats av många svåra sjukdomar under hela livet. Mitt hälsotillstånd blev sämre och sämre under de senaste åren, och till slut blev läget riktigt allvarligt. Den enda behandling som har hjälpt är stamcellstransplantationer. Jag har fått stamceller från en vuxen donator utomlands, något jag är så otroligt tacksam för. Processen har varit smärtsam för oss båda. Med donerade stamceller kan jag få samma immunförsvar som donatorn har. Jag fick en chans att bli frisk. Jag är för transplantering av stamceller eftersom det kan bota allvarliga sjukdomar, men bara från frivilliga vuxna. Däremot skulle jag vilja uppmana alla att vara försiktiga. Det är ingen mirakelmedicin, men om det används med förnuft kan det hjälpa många människor.

Áron Sárallyai
Thumbnail

Sir Grant Cameron är huvudforskaren vid en av de ledande forskningsgrupperna på embryostamceller. Han är bekymrad över van han ser när embryoforskningens motståndare kommer fram med sina känslofyllda påståenden. Det är meningslöst att ge ett knippe celler en mänsklig status vid detta mycket tidiga utvecklingsskede. I medierna vädjar Cameron till en intelligent och rationell debatt. Hur kan andra människor förbjuda ett botemedel som skulle nytta otaliga människor? Han tycker det är omoraliskt att stå i väg för den här forskningen som kunde ha en lösning till invalidiserande sjukdomar.

Sir Grant Cameron
Thumbnail

Janice Fortuna har varit en företagare för hela sitt liv. Hon grundade ett företag som skapar människans stamceller för forskningen och eventuella kliniska tillämpningar. Hon bryr sig om sjuka människor och är medveten om de etiska problemen men hennes största bekymmer är att hur leda ett livsdugligt företag när stamcellernas stora genombrott kunde komma först efter tio år. Om det förefaller som om man fick snabbaste resultat med embryon skall hon använda dem; om stamcellerna hos vuxna ser ut bättre tar hon den rutten.

Janice Fortune
Thumbnail

Ted Murdoch är femtio år och har en bra karriär. Han är nära med sin familj och väntar på att en dag bli pensionerad. Tyvärr har han diagnostiserats med Parkinsons sjukdom, som redan i någon grad inverkar på hans funktionsförmåga. Sjukdomen skrämmer honom. Han skall småningom dö och förorsaka sin familj mycket lidande. Han vill inte vara en last. Han har hört om stamceller som möjligtvis kunde bota sjukdomen och tror att det skulle rädda sådana människor som honom. Han blir en stark förespråkare för forskningen på embryostamceller. Tillsammans kan de förvisso övervinna sjukdomen.

Ted Murdoch
Thumbnail

Amanda är en ung cellbiolog vid ett ledande institut för stamcellsforskning. På sistone har regeringen tillåtit hennes chef att använda klonade embryon som skapats av blodspecimen från en patient som lider av motorneuronsjukdomen. Stamceller skulle dras ut från embryona för att skapa en reserv på sjuka celler. Amanda har fördomar om att skapa embryon endast för forskningen. Hon är bekymrad över att forskarna kunde använda resultaten för att försöka göra klonade bebisar. Projektet är spekulativt men kunde nå verkliga genombrott för att förstå denna skrämmande sjukdom. Hon kämpar hårt för att hålla sina egna åsikter.

Amanda Prentice
Thumbnail

Zed är en transhumanist. Han tycker att regenerativ medicinsk forskning på stamceller är endast ett kortsiktigt mål. Han förväntar sammansmältningen av genetik, stamceller, hjärna, kybernetik och nanoteknologi, vilket kunde öppna dörren till permanenta förändringar i människogener och mycket annat. Dessa kunde inte bara avröja genetiska sjukdomar men kunde också utföra förbättringar. ”Vi kunde utvidga vår intelligens, sensoriska förmågor, hållbarhet och överkomma åldrandet. Jag avskyr vår nutida religiösa och etiska kortsynthet. Vi borde ta människans öde i våra egna händer. Risken med regleringen är att den förbjuder oss det ödet”.

Zed Omega
Thumbnail

Sharon Taylor är neurokirurg och arbetar ofta med patienter som har förlamats efter en allvarlig ryggskada. Hon följer med i den senaste utvecklingen och vill gärna pröva ny teknik, men hon är bekymrad över att stamceller ofta presenteras som en magisk universallösning. Hon är utsatt för hårt tryck från patienter och deras familjer som vill göra stamcellstransplantationer oavsett riskerna. Hon vet däremot att den typen av behandlingar inte har testats tillräckligt mycket, och att man bara befinner sig i inledningsskedet med de kliniska testerna. Hon är inte beredd att använda stamceller förrän det finns en säker och effektiv behandlingsform, men hon är orolig för att desperata patienter kommer att vända sig till samvetslösa personer som vill utnyttja deras situation för att tjäna pengar, oavsett hälsoriskerna.

Dr. Sharon Taylor

INFO CARDSISSUE CARDS

Enorm potential

Om kraften på embryostamceller kan utbyggas och om det inte väcker något motstånd har man potential att behandla en rad sådana sjukdomar, mot vilka det inte ännu finns något botemedel.

Livet

När börjar människans liv?

Vad är ett embryo?

Vad för en status borde vi ge embryot som är 14 dagar gammalt:
• bara en knippe av celler
• en potentiell eller utvecklande människa
• fullkomlig människa?

Motivering för forskningen

Kan man motivera stamcellforskningen på människoembryon pga. att man kunde behandla sjukdomar som hittills varit terminala?

Etisk bytesaffär

Är forskningen på embryostamceller etiskt fel eftersom det är oacceptabelt att förstöra ett nytt liv, även om det skulle rädda en sjuk människas liv?

Vems moraliska värden?

Borde vi få bestämma hurdan värld vi vill leva i och inte vara bundna till tidigare moralvärden?

Vetenskapen och mänskliga värden

Borde vi vara måna om att inte offra våra djupt inrotade mänskliga värden under trycket från vetenskapliga innovationer?

Hurdan användning av embryon skulle vara laglig?

Är det fel att skapa embryon enbart för stamcellforskningen, men rätt att använda onödiga embryon från IVF eller embryoselektion som annars skulle förstöras?

Maskiner som tillverkar reservdelar?

Skapar vi embryon endast för att använda dem som stamcellkälla behandlar vi dem som om de var maskiner som tillverkar reservdelar?

Andra problem i hänsyn till graviditet

Borde vi tillåta IVF (in vitro –fertilisation dvs. provrörsbebisar) eller PGD (selektering av embryon för att undvika allvarliga genetiska sjukdomar)?

En fälla?

Blir det allt mera självklart för oss att skapa klonade människobebisar efter att vi lyckats skapa och använda klonade embryon?

Ett steg på gången?

Borde vi göra forskning på klonade embryon först efter vi utförligt undersökt potentialen av stamceller från onödiga IVF-embryon eller från en vuxens vävnad?

Hurudana moraliska gränser borde vetenskapen ha?

Borde vi sätta moraliska gränser på vetenskapen och tillåta endast en sådan stamcellforskning som inte innebär användning av embryon? Kunde vi fortfarande få alla förväntade fördelar från stamcellerna?

Gränserna på embryoforskning och aborter

Grundar sig 14-dagargränsen på embryoforskning och 24-veckogränsen på abort på vetenskap, på moraliska problem eller på godtyckliga lagliga gränser?

Att begränsa användningen av vetenskap

FN föreslår ett förbud mot människans kloning. Borde samhället försöka begränsa vissa vetenskapliga tillämpningar? Eller kommer det att alltid göras, om det kan göras?

Vem borde engagera sig?

Vem borde engagera sig för att utveckla stamcellteknologier och terapier – regeringen, privatföretag eller funder?

Pengarna kunde användas till något annat

Borde vi reinvestera forskningsresurserna från all stamcellforskning till utvecklingshjälpen för att förbättra bashälsovården i fattiga länder?

Inverkningar på u-länder

Kommer dessa teknologier att göra den globala indelningen till rika och fattiga bättre eller sämre?

Vid stamcellforskningen gäller det inte bara om embryon

Tar man bort alla pengar från stamcellforskningen kunde det betyda att man avhör att forska vuxnas stamceller i benmärgtransplantater för leukemi.

Förväntningarna blir högre

Väcker vi hopp i onödan om att människor med degenerative sjukdomar kunde botas?

Embryoforskning och livskvalitet

Hur långt har vi rätten att utföra kontroversiell forskning på embryon för att hjälpa den åldrande befolkningen leva längre? Vad händer om livskvaliteten vid mycket hög ålder kan förbättras bara litet?

Acceptering av dödligheten

Finns det någon gräns på medicinsk forskning? Finns det en punkt någonstans där vi bara borde acceptera vår dödlighet och realiteterna att lidandet hör till livet?

Frågan om demokrati

Hur demokratisk är politiken om dessa problem och hur demokratisk borde den vara?

Samhällets roll

T o m vid medicin får forskarna inte bestämma on reglerna så att de passer deras ändamål. Samhället har rätten att saga vad som borde och vad som inte borde forskas.

Samhällets roll

T o m vid medicin får forskarna inte bestämma on reglerna så att de passer deras ändamål. Samhället har rätten att saga vad som borde och vad som inte borde forskas.

Vem ska betala?

Stamcellsforskning har stora möjligheter att ge oss botemedel mot allvarliga sjukdomar. Men vem ska betala för den här viktiga forskningen? Vem ska betala för den kostsamma processen att skapa patientspecifika stamceller och specialiserade celler för behandling av sjukdomstillstånd?

Vilka begränsningar måste vi ha?

Inducerade pluripotenta stamceller (IPS-celler) har potentialen att skapa många klonade barn av en vuxen persons celler. Vilka lagar ska stiftas kring hur IPS-forskningen utvecklas och används? Hur ska vi stifta lagar för en utveckling vi ännu inte kan se?

Vad är stamceller?

Stamceller är människokroppens masterceller som kan självreplikera eller producera andra celltyper.

Stamceller hos embryon och hos vuxna

I embryot specialiserar stamcellerna sig för att producera kroppens alla olika celler. I en vuxens vävnader existerar stamceller för att ständigt regenerera vissa celler för livstiden.

Varifrån härstammar stamcellerna?

Människans stamceller har tagits från:
• Embryon
• Vävnader (t ex benmärg) från en vuxen
• Navelsträngsblodet
• Fostervatten

Förvaring och användning av stamceller

Forskarna kan isolera stamceller och förvara dem i laboratoriet för hur länge som helst. De kan få stamcellerna att transformera sig till andra cell typer (t ex till nerv- eller hudceller).

Fördelar med stamceller

Stamceller eller celler som har letts från dem kunde antingen dröja på eller stoppa vissa degenerativa sjukdomar, fixa skadade vävnader eller bota brännsår.

Vad är degenerativa sjukdomar?

Degenerativa sjukdomar kan drabba människor i vilken ålder som helst. I dessa sjukdomar ingår bl.a:
• Parkinsons sjukdom
• Diabetes
• Cystisk fibros
• Multipel skleros (MS)
• Muskeldystrofi
• Leukemi
• Hepatit
• Benskörhet (osteoporos)

Forskningens status

Forskningen befinner sig i ett tidigt skede. En dag kan stamceller leda till cellersättningsbehandlinga, men det är ännu okänt hur effektiv de skulle bli.

Borttagning av stamcellerna från embryon

Embryonala stamceller tas vanligtvis från embryon som skapats genom in vitro-befruktning (IVF). Cellerna avlägsnas från embryot när det är ungefär en vecka gammalt: det har då 30–150 odifferentierade (omogna) celler och mäter 0,14 millimeter. Embryot förstörs därefter.

Från vilka embryon härstammar stamcellerna?

Embryon som används vid forskning är främst “onödiga” embryon från t ex kliniska IVF-behandlingar. Vid vissa fall kan embryon skapas artificiellt för att användas vid forskning.

Onödiga embryon

Vid IVF-behandlingar tillkommer "onödiga" embryon när man skapar mera embryon än paret vill ha implanterade. För närvarande finns det hundratusentals sådana embryon lagrade i Europa, som bara väntar på att förstöras.

Stamcellerna hos vuxna

Hos vuxna befinner stamcellerna sig i vävnader som benmärg och hjärna. Antalet stamcellerna är få och de är svåråtkomliga.

Begränsningarna med vuxens stamceller

Vuxenstamcellerna producerar vanligen endast några celltyper som är typiska till det I frågavarande organet ( t ex benmärgcellerna producerar endast olika blodcellstyper men inte leverceller).

Att övervinna de aktuella begränsningarna med vuxenstamcellerna

Forskning på sistone hänvisar att det kunde vara möjligt att transformera vissa vuxenstamceller till orelaterade celler (t ex benmärg till nervceller). Forskningen är dock i ett tidigt skede.

Stamceller från navelsträngsblodet

Vid ett barns födsel kan man hitta stamceller i navelsträngsblodet. Antalet stamceller är större än hos vuxna, lättare att avlägsna och risken för avstötning kunde vara lägre.

Att spara navelsträngsblodet i en “bank”

Kan stamcellerna i navelsträngsblodet transformeras till andra celltyper kunde blodet frysas vid barnets födsel och sparas i en "bank" för att vara tillgängligt för cellterapi i framtiden.

14-dagarsgränsen

I människans utveckling implanteras embryot i livmodern ungefär 7 dagar efter befruktningen, och samtidigt tas de första stegen mot celldifferentiering. Den första början till ett nervsystem visar sig efter 14 dagar. Det är också där den lagliga gränsen går för forskning på embryot.

Orsakerna till 14 dagars gräns

Före fjortonde dagen kan embryot dela sig in i tvillingar och många embryon aborterar sig på ett naturligt sätt.

Olika länder, olika stadgar

Vissa EU-länder förbjuder stamcellforskningen på embryon. Några länder tillåter forskningen endast på "extra" IVF-embryon. Storbritannien tillåter skapandet av embryon för att användas vid stamcellsforskning, inklusive skapandet av klonade embryon.

Kloningsprocess och dess syfte

I Storbritannien är det olagligt att skapa ett klonat barn (utföra reproduktiv kloning). Däremot är det lagligt att skapa ett klonat människoembryo och låta det växa fram till 14-dagarsgränsen i syfte att ta fram stamceller (utföra terapeutisk kloning).Skillnaden ligger alltsä i syftet, inte i processen.

Blandembryon

Blandembryon kan skapas i laboratorier genom att genetiskt material från ett djurägg tas bort och ersätts med mänskligt DNA. En grupp forskare i Storbritannien fick 2008 tillåtelse att skapa ett sådant här bland- eller hybridembryo för forskningsändamål.

Att hindra avstötning

Syftet med terapeutisk kloning är att hindra patientens kropp från avstötning av stamceller p g a av att de är främmande. Man tar celler från ett klonat embryo som har skapats från patientens egna celler.

Hur fungerar terapeutisk kloning?

Vid terapeutisk kloning skulle man ta stamcellerna från patientens kropp och överföra dem i en mänsklig äggcell vars DNA har tagits bort. På det sättet åstadkommer man ett klonat embryo av patienten.

Abort på sociala och medicinska grunder

Att abortera ett foster på sociala grunder äj möjligt tills det uppnått 24 veckors ålder. På medicinska grunder är det däremot lagligt abortera foster upp till veckorna 38-40).

Kloning och FN

Ett FN-initierat försök att förbjuda kloning misslyckades. Alla länder var eniga om att reproduktiv kloning borde förbjudas, medan några länder också ville förbjuda forskningen på klonade embryon, som vissa länder tillåter.

Fetal utveckling

Fostrets hjärnstruktur utvecklas upp till veckan 10. Gränsen att abortera av sociala skäl är 24 veckor, när fostret börjar reagera till ljus, ljud och sensoriska stimuli. 14 dagar är också den lagliga gränsen för att utföra forskning på embryon.

Förhindra avstötning genom omprogrammering

Forskarna kan nu manipulera celler som tagits från vuxna människors hud och återföra dem till ett embryonalt stadium i laboratoriet. Det här är en mycket enklare och mer effektiv procedur än kloning.

Den allmänna judiska inställningen

Den judiska lagen betraktar inte embryot som ”mänskligt liv” under de första 40 dagarna efter befruktningen. Därför finns det inga moraliska invändningar mot att ta celler från ett embryo.

Den romersk-katolska inställningen

- Mot: Det mänskliga livet börjar redan på det encelliga stadiet.
- För: Enligt Thomas av Aquinos syn på embryots utveckling lägger Gud successivt in den mänskliga själen i embryot: först kommer den vegetativa själen, sedan den sensitiva själen och sist den rationella (mänskliga) själen.

Den protestantiska inställningen

Här finns ett brett spektrum av åsikter som sträcker sig från totalt motstånd till embryonal stamcellsforskning till förespråkande av terapeutisk kloning.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register