Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Energia pre budúcnosť

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Vyspelý svet potrebuje obrovské množstvo energie nielen na zabezpečovanie tepla, svetla, osobnej a nákladnej dopravy, ale aj na pohon rozličných zariadení a podporu poľnohospodárstva. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Author / translator Jana Horváthová

Vyspelý svet potrebuje obrovské množstvo energie nielen na zabezpečovanie tepla, svetla, osobnej a nákladnej dopravy, ale aj na pohon rozličných zariadení a podporu poľnohospodárstva. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.
Predpokladá sa, že pri súčasnej spotrebe energie sa zásoby ropy vyčerpajú v priebehu 30 rokov. Uhlie vydrží len na 170 rokov. Okrem toho stúpajúca spotreba energie nepriaznivo ovplyvňuje životné prostredie. Spaľovanie veľkého objemu uhlia silne znečisťuje ovzdušie, výstavba hydroelektrárne často prináša zatopenie poľnohospodárskych oblastí a navyše vážne ohrozuje pôvodné ekosystémy.

Mnohé združenia a organizácie, ako aj mnohí odborníci volajú po využívaní obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vietor, slnko, biomasa, geotermálna energia a podobne.
Iní zasa vidia cestu v jadrovej energii a termojadrovej fúzii.

Created 21 February 2011
Last edited 28 June 2018
Topics Energy

Policy positions

Policy position 1

Som za vhodnú kombináciu jadrovej energie, vodnej energie a alternatívnych zdrojov. Myslím, že sa to dá globálne akceptovať.

Policy position 2

Som zásadne proti jadrovej energii. Je škodlivá a nebezpečná. Financie by sa mali prioritne investovať do rozvoja alternatívnych zdrojov.

Policy position 3

Vyčerpanie energetických zdrojov je mi ukradnuté, netýka sa ma. Na čo sa tým zapodievať, aj tak ide iba o biznis.

Policy position 4

Rozhodne by sme mali investovať do výskumu a vývoja jadrovej energie a termojadrovej fúzie. Obnoviteľné zdroje majú síce svoj určitý potenciál, no z hľadiska nosného prvku elektroenergetickej sústavy sú neprijateľné.

Story cards

Thumbnail

Som nemecká politička a predsedkyňa Strany zelených v európskom parlamente.
Som presvedčená, že toto je najlepší okamih na zastavenie projektu ITER (Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor) pred tým, ako začnú konštrukčné práce. Máme veľkú príležitosť ušetriť peniaze a investovať ich do lepších bezpečnejších energetických riešení.

Žiadam, aby sa investovalo do obnoviteľných zdrojov, napr. do rozvoja veternej a vodnej energie. Tie nám môžu v blízkej budúcnosti priniesť nejaké výsledky. Pri rozvoji jadrovej fúzie hrozí zvýšené riziko ozbrojovania.

Rebecca Harms
Thumbnail

Uhlie nám dalo priemyselnú revolúciu s mestami pokrytými sadzou, pľúcnymi chorobami, továrňami a uhoľnými baňami.
Ropa nás priviedla do veku spaľovacích motorov, dlhých diaľnic, lietadiel a oslavy konzumného života.
Jadrová energia nám dala atómový vek a trvalé dedičstvo rádioaktívnej kontaminácie a zdravotných problémov.
Nemyslím si, že obnoviteľné zdroje energie - slnko, vietor a voda to všetko vyriešia, aj tie nám môžu priniesť nečakané negatíva.

Energiu potrebujeme, no nech sa rozhodneme akokoľvek, jej výroba je vždy sprevádzaná rizikami.

Alfonz Imrich
Thumbnail

Vyštudoval som medziodborové štúdium „Jadrová energetika“ na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (dnes STU BA). Od roku 1997 som členom Výboru jadrovej bezpečnosti Atómovej elektrárne Mochovce. V roku 2007 som sa stal podpredsedom Rady správcov Národného jadrového fondu SR a v roku 2009 ma Valné zhromaždeníe Európskej nukleárnej spoločnosti zvolilo za jej predsedu na dvojročné obdobie.

Jadrovú energetiku považujem z dlhodobého hľadiska za najefektívnejšiu. Do roku 2030 budú podľa mňa jadrové elektrárne pokrývať 55,5% spotreby, u obnoviteľných zdrojov predpokladám podiel len 18,6%. Predpokladám, že okolo roku 2020 nastúpi využívanie reaktorov IV. generácie, ktoré budú vysoko ekonomické, bezpečnejšie a budú produkovať minimum rádioaktívneho odpadu. V polovici tohto storočia je možné uvažovať o masívnom využívaní jadrovej fúzie.

Vladimír Slugeň
Thumbnail

Dlhodobo najperspektívnejším obnoviteľným zdrojom je fotovoltaika. Jej využitie len minimálne zaťažuje životné prostredie. Solárne panely navyše nenarušujú krajinu, pri normálnom spracovaní sa môžu stať dokonca aj zaujímavým architektonickým prvkom.

Podľa mňa by pri 10% celkovej efektívnosti (výroba energie a jej uchovávanie) stačilo na pokrytie očakávanej spotreby elektrickej energie v roku 2050 fotovoltaické panely s celkovou rozlohou 1200 x 1200 kilometrov.

Miro Zeman
Thumbnail

generálny riaditeľ pre dopravu a energetiku DG TREN

Ak chceme v európskej únii výrobu energie, ktorá nespôsobí emisie oxidu uhličitého (CO2), máme tri možnosti: obnoviteľné zdroje, jadrovú energiu, potenciál zachytávania a uskladňovania CO2 (CCS)“

Bude však stačiť zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov na zníženie emisií CO2?
Ak odstavíme jadrovú energiu, nakoniec možno budeme obnoviteľnými zdrojmi iba kompenzovať odstavenie jadrových elektrární, takže pokiaľ ide o CO2, neprinesie nám to žiadne zlepšenie. V prípade ak nejaká členská krajina zníži svoju závislosť na jadrovej energii o 5% a zvýši obnoviteľné zdroje o 5%, „skutočným výsledkom (v emisiách CO2) bude nula“.

Matthias Ruete
Thumbnail

Pracujem v jadrovej energetike a viem, že podiel iných energetických zdrojov na emisiách uhlíka núti prehodnotiť postoje k jadrovej energii.
Je to dobrý pocit byť vnímaný ako riešenie a nie ako hrozba.
Vyzerá to, že nastane nová vlna výstavby jadrových elektrární, ako možnosti zásobenia elektrinou s veľmi malou mierou znečisťovania uhlíkovými emisiami. Pozrime sa na to realisticky – veterná a slnečná energia znie dobre, ale len ťažko môže pokryť energetické nároky modernej spoločnosti a priemyslu.

Jessica Brown
Thumbnail

Zaoberám sa poľnohospodárskou politikou v BirdLife (environmentálna skupina).
Myslím si, že treba zabezpečiť, aby akčný plán pre biomasu „obsahoval aj adekvátne environmentálne a sociálne zábezpeky.

Bioenergia nám môže pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a obnoviť degradovanú pôdu. Avšak zle riadená produkcia neprispeje k zníženiu emisií a môže mať devastačný dopad na životné prostredie!

Ariel Brunner
Thumbnail

Ako sa počas nasledujúcich 25 rokov zmení spôsob využívania energie a zmýšľania o nej? Ako môžem ja vedieť, čo sa stane? Nuž, nedokážem predvídať budúcnosť zaujímam sa o súčasné trendy a premýšľam nad tým, čo sa stane v budúcnosti.
To, ako sa tento svet bude vyvíjať počas budúcich 25 rokov, ešte viac zaťaží naše prírodné zdroje. V súčasnosti žije na našej planéte takmer 7 miliárd ľudí a do roku 2030 sa ich počet zvýši na 8 miliárd. Zvýšenie populácie bude mať za následok vyšší dopyt po energii, pôde a potrave. Jedno je isté – ak teraz nezmeníme náš spôsob využívania energie, potom sa o 25 rokov dostaneme do skutočne kritickej situácie.

Ray Hammond

INFO CARDSISSUE CARDS

Učíme sa z vlastných chýb

Veľa rozvojových krajín má rozsiahle nevyužité ložiská uhlia, ktoré je najviac znečisťujúcim fosílnym palivom.

Vzhľadom na to, že my sme naše zdroje uhlia plne využili, máme právo zakázať rozvojovým krajinám urobiť to isté?

Čo zanecháme našim deťom?

Tak ako fajčenie môže spôsobiť v neskoršom živote vznik rakoviny, to, čo dnes robíme s našou planétou, ovplyvní budúce generácie.

Máme zodpovednosť voči budúcim generáciám? Alebo máme očakávať, že sa o seba postarajú samy?

Myslíme na naše deti

„Je to pre deti. Chcem, aby sa aj moje pravnúčatá radovali z krásy planéty a cítili sa isto a bezpečne, neohrozené nedostatkom úrody, či vodných zdrojov – tak ako ja.“

Mali by znamenať potreby mojich detí viac ako moje vlastné potreby?

Dendromasa a Slovensko

Slovensko ako tretia najlesnatejšia krajina EÚ má veľký potenciál vo výrobe energie z lesnej hmoty – dendromasy.

Dokážeme túto šancu využiť?

Využitie krajiny

Ak sa rozhodnete pre biomasu ako zdroj energie, budete potrebovať veľa pôdy na pestovanie energetických plodín. To môže byť pri náraste problém.

Zníži plocha využívaná pre pestovanie energetických plodín plochu územia využívanú v súčasnosti pre poľnohospodárske účely tak rapídne, že jej bude nedostatok?

Biopalivá – áno/nie?

Biopalivá prvej generácie sú uhlíkovo neutrálne, čo znamená, že môžu prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, no niektoré štúdiá dokazujú, že biopalivá môžu produkovať viac skleníkových plynov ako konvenčné.

Niektoré environmentálne skupiny už označujú biopalivá prvej generácie za „deforestačný diesel" – čo je opakom toho, čím malo toto „environmentálne priaznivé" palivo byť.

EÚ dochádzajú prostriedky na projekt jadrovej fúzie

Niekoľkomiliardový medzinárodný projekt sa dostal do veľkých finančných ťažkostí. Náklady EÚ na projekt ITER so sídlom vo Francúzsku sa od svojho zahájenia v roku 2001 takmer strojnásobili. Krízou postihnuté členské štáty už preto začínajú pochybovať o návratnosti celej investície.

Výstavba fúzneho reaktoru je naplánovaná až na rok 2012. Niektorí kritici preto vyzývajú k jeho pozastaveniu ešte pred zahájením prác. Súhlasíš s nimi?

„Finančný biely slon“

Politici podľahli grandióznemu čaru výskumu fúzie aj napriek tomu, že ani jeho najoptimistickejší zástancovia si nevedia predstaviť jeho komerčné využitie skôr ako v roku 2090.

Europoslanci za stranu zelených nazvali preto program „finančným bielym slonom“.

Jadrový odpad

Najnovší Eurobarometer ukázal, že ak by sa podarilo uspokojivo vyriešiť problém s rádioaktívnym odpadom, mnohí Európania by svoj názor k jadrovej energii zmenili.

Čo si o tom myslíš?

Jadrová energia verzus obnoviteľné zdroje

„Podpora jadrovej energie z verejných peňazí nemôže ísť na úkor subvencií (peňažná podpora z verejných prostriedkov) obnoviteľným zdrojom.“

Súhlasíš s týmto výrokom?

Aj pre budúce generácie

Životná úroveň závisí od množstva energie. Osemdesiat percent energie získavame spaľovaním uhlia, ropy, zemného plynu. Životná úroveň väčšiny ľudstva je podstatne nižšia ako napríklad tá naša v Európe. Miliardy ľudí chcú tiež žiť tak ako my. Potrebujú viac energie. My sa tiež chceme mať lepšie. Potrebujeme viac energie.

Budeme spaľovať viac uhlia, ropy, zemného plynu? Onedlho sa minú. Čo potom?

Prečo potrebujeme zmenu?

Energetická náročnosť Slovenska je až 2,5-krát väčšia ako v pôvodných krajinách EÚ.
Našou hlavnou prioritou by preto malo byť zvyšovanie energetickej efektívnosti, orientácia na energeticky nenáročný priemysel, racionálne využívanie energie a prechod na ekologicky šetrné obnoviteľné zdroje energie.

Bremeno rádioaktivity

Ako môžeme reagovať na rastúce bremeno rádioaktivity v našom životnom prostredí, ktoré ohrozuje naše zdravie, zdravie našich milých, zdravie všetkých spoločenstiev a druhov?
Prečo stále vyrábame rádioaktívny odpad, ktorý bude ohrozovať život po celé tisícročia?

Bezpečnosť

Ak sa prelomí hrádza vodnej elektrárne alebo sa stane nehoda v atómovej štiepnej elektrárni, je potrebné bezodkladne evakuovať veľké množstvo ľudí. Veľa ľudí už zahynulo v uhoľných baniach, pri explózii uhoľného prachu v tepelnej elektrárni alebo pri nehode na ropnom vrte. Rovnako by ste asi nechceli stáť v blízkosti veternej turbíny, keď stratí list vrtule. Neexistuje „bezpečná energia“.

Niektoré zdroje energie sú však bezpečnejšie ako iné.

Dvojhlavá obluda s jedovatým ohňom

Jadrové zbrane a jadrový priemysel sú dva pohľady na toho istého netvora. Existujú súčasne a jedno podmieňuje druhé. Každý krok jadrovej reťaze prispieva priamo alebo je spojovacím krokom, ku skutočne trvalému zamoreniu našej atmosféry, vodných tokov, pôdy a organického života.

Jadrová energia nie je riešením

Nepotrebujeme predsa pokračovať v zamorovaní zeme rádioaktivitou, ktorá bude nebezpečnou po mnoho tisíc rokov.

Je na zodpovednosti priemyselne rozvinutých krajín pomôcť rozvoju bezpečných a trvalých zdrojov energie a nie obchodovať so znečisťujúcou a jedovatou jadrovou energiou.

Dobré správy

Nepotrebujeme jadrovú energiu ani fosílne palivá. Mohli by sme úplne ukončiť fázu využívania jadrovej energie do roku 2010 a fosílnych palív do roku 2100 bez ujmy na kvalite života.

Ako? Skončením plytvania s energiou a vyššou účinnosťou. A tiež preorientovaním sa na bezpečné a obnoviteľné zdroje energie. Vidíš v tom aj Ty riešenie?

Budúcnosť s bezpečnou energiou

Zdravé, bezpečné a obnoviteľné zdroje energie sú už k dispozícii. Bariéry pred budúcnosťou s trvalo udržateľnou energiou nie sú technické ani ekonomické. Najväčšími problémami sú strach zo zmeny, nedostatok politickej vôle a snaha energetického priemyslu maximalizovať svoje zisky.

Všetci nesieme veľkú zodpovednosť pri prenechávaní obývateľného sveta najrôznejším ľuďom, zvieratám, rastlinám a ekosystémom budúcnosti.

Zbytočné diskusie

Jadrová cesta je príliš nákladná. EÚ a členské krajiny si podľa nej musia vybrať – buď investujú veľké sumy peňazí do obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, alebo do jadra a iných „tradičných“ zdrojov.

Diskusie o atómovej energii za posledných 25 rokov nevyriešili jediný z problémov spojených s bezpečnosťou a odpadom.

Závislosť

Ak je potrebné importovať palivo pre elektráreň, môže sa krajina stať závislá na iných štátoch.

Obávam sa toho najhoršieho

Atómová energia je nebezpečná a najviac ohrozuje ľudstvo... Zastavenie výstavby atómových elektrární vidím ako jediné východisko, inak sa obávam toho najhoršieho...

Prerušovanie

Niektoré obnoviteľné zdroje nedodávajú energiu spojite – napríklad solárne panely alebo veterné turbíny.

Ohrozená biodiverzita

Zväčšovaním oblastí monokultúrnych plodín sa navyšuje aj využívanie agrochemikálií.

Bude biodiverzita ohrozená ešte viac ako doteraz?

Vodná energia a ekosystém

Výstavba hydroelektrárne často prináša zatopenie poľnohospodárskych oblastí a navyše vážne ohrozuje pôvodné ekosystémy.

Zatopenie veľkého územia vyvoláva tlak na migráciu zvierat z tejto oblasti.V mnohých prípadoch zaplavením veľkých území je mnoho organických druhov v postihnutej oblasti zlikvidovaných. Väčšinou je len veľmi ťažké predvídať k akým zmenám môže pri zaplavení dochádzať.

Vodná energia a obyvateľstvo

Veľké vodné elektrárne s priehradami si vyžadujú vybudovanie veľkých priehradných jazier. Z tohto dôvody je často potrebné vysídliť mnoho ľudí z takejto oblasti.

Dôsledky závisia na veľkosti a konkrétnej lokalite výstavby vodného diela. V prípade veľkých vodných diel bývajú veľmi závažné. Aj z tohto dôvodu je dnes v mnohých vyspelých krajinách zakázané budovať vodné elektrárne na najväčších riekach.

Urán a rakovina

Diné (Navahovia) a ďalší baníci uránových baní v Spojených štátoch ochoreli na rakovinu v oveľa väčšom počte než bežní obyvatelia (vrátane rakoviny pľúc, ktorá je 40 krát častejšia než celospoločenský priemer). Baníci neboli upozornení na nebezpečenstvá rakoviny.

Obyvatelia Tibetu sa bez ich vedomia stali obeťami testov pôsobenia radiácie na miestach čínskych uránových baní a skládkach odpadu.

Viac sa nedá

Vodná energia je síce najväčším obnoviteľným zdrojom. Treba si však uvedomiť, že najvhodnejšie miesta pre jej využitie sú už využívané.

Rast obnoviteľných zdrojov musí prísť v podobe slnečnej, veternej energie a z biomasy.

Voľba životného štýlu môže mať veľký vplyv.

"Najčistejšia" energia je usporená energia. Je mnoho vecí, ktoré možno vykonať, aby sme znížili našu spotrebu energie.

Nastavenie domáceho termostatu tak, aby sa znížila spotreba energie na vykurovanie a klimatizáciu, ako aj pasívne solárne vykurovanie a chladenie môže mať veľký vplyv na emisie oxidu uhličitého produkované vašou domácnosťou.

Energia z tepelných elektrární spaľujúcich uhlie

Elektrárne, ktoré využívajú na výrobu elektrickej energie uhlie, sú najväčším zdrojom emisií oxidu uhličitého (CO2).

Na Slovensku približne 28 % elektriny pochádza zo spaľovania uhlia, pričom uhlie poskytuje až 22 % z celkovej spotreby energie.

Prvá slnečná elektráreň na Slovensku

Fotovoltaická elektráreň v Kľúčovci, okres Dunajská Streda na ploche 2,1 ha s inštalovaným výkonom 445 kWp je úvodnou realizovanou investíciou v rámci niekoľkomiliónového projektu výstavby portfólia stredne veľkých fotovoltaických elektrární na Slovensku.

Ročná produkcia predstavuje 480 893 kWp, čo postačuje na ročnú spotrebu 150 domácností.

„Nepotreba“ priameho slnečného žiarenia

Fotovoltaické systémy nevyžadujú na svoje fungovanie priame slnečné žiarenie. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí.

Veľký potenciál fotovoltaických aplikácií bežiacich v samostatnom režime je v odľahlých oblastiach a vo vidieckych oblastiach tretieho sveta.

Environmentálne vplyvy a fotovoltaika

Fotovoltaické systémy počas prevádzky nezaťažujú životné prostredie, naopak, čím výraznejší podiel dosiahnu, tým výraznejšie sa zníži objem emisií skleníkových plynov a škodlivých častíc, za ktoré je zodpovedná súčasná energetika.

Environmentálne vplyvy sú spojené iba s výrobou fotovoltaických modulov a ich vyraďovaním z prevádzky.

Energetická návratnosť

Energetická návratnosť, t. j. množstvo energie, ktoré musí fotovoltaický systém vyrobiť, aby „splatil“ energiu vynaloženú na jeho výrobu, inštaláciu, údržbu a likvidáciu, je v podmienkach Slovenska 3 – 4 roky.

Počas predpokladanej dĺžky životného cyklu (25 – 30 rokov) fotovoltaický systém vyrobí 6 – 10-krát viac energie, ako sa spotrebuje na jeho výrobu, inštaláciu, údržbu a likvidáciu. Zároveň zabráni vzniku až 40 ton CO2.

Slovensko a veterná energia

Prímorské štáty majú na rozdiel od Slovenska vysoký potenciál veternej energie.
U nás je málo vhodných lokalít k inštalácii veterných turbín. Potrebná je priemerná rýchlosť vetra, ktorá dosahuje aspoň 5 m/s.

Dobré veterné podmienky sú často v chránených územiach prírody.

Potenciál veternej energie

Potenciál veternej energie na Slovensku sa odhaduje na úrovni asi 4 000 GWh ročne, čo sú asi 4 % celkovej spotreby elektriny v SR. U nás sa však na rozdiel od iných krajín EÚ – najmä Rakúska, Dánska alebo Nemecka - veterná energia zatiaľ takmer nevyužíva.

Z energie vetra sa každoročne vyrobí 2% európskej elektriny. V Nemecku sa toto číslo blíži ku 5% a v Dánsku až ku 20%.

Vtáctvo a veterná energia

Vtáky najčastejšie kolidujú pri prelete cez opisovanú plochu rotora priamo s listami rotora, prípadne sú strhnuté vzdušným vírom od lopatky, niekedy zasiahnu tiež statické časti zariadenia (hlavne vežu). Mortalita je približne 5 vtákov na turbínu a rok a toto číslo v jednotlivých lokalitách výrazne kolíše.

V porovnaní s úhynom vtáctva spôsobeným inou ľudskou činnosťou (budovy, doprava) je úhyn od veterných turbín výrazne nižší.

Pohár FIFA 2010

Veterná energia zažila na štadióne v Južnej Afrike svoju premiéru. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát v histórii svetových šampionátov.

Veterné turbíny s výkonom 1,8 MW dodali elektrinu pre štadión Nelsona Mandelu v meste Port Elizabeth.

Dobrá bilancia

Veterná energetika má veľmi dobrú energetickú a environmentálnu bilanciu.

Emisie CO2 súvisiace s výrobou, inštaláciou a údržbou technológie sa "zaplatia" po troch až šiestich mesiacoch prevádzky. Rovnako externé náklady (teda tie, ktoré nie sú bezprostrednou súčasťou výroby, ale sú spojené s vedľajšími negatívnymi dopadmi) sú výrazne nižšie v porovnaní s energiou z fosílnych palív a jadra.

Teplo z biomasy

Spracovaním biomasy je možné vyrábať teplo, elektrinu, kombinovane teplo aj elektrinu a tiež plynné a tekuté palivá pre dopravu.

Viac ako 90% pevnej biomasy sa používa v Európe na výrobu tepla. V roku 2005 dosiahla výroba elektriny z biomasy v EÚ 80,2 TWh (pre porovnanie v roku 2002 to bolo 39,2 TWh). Najväčší podiel na tejto výrobe mali v roku 2005 Nemecko (16,6 TWh), Anglicko a Fínsko.

Budúcnosť biomasy

Biomasa ako alternatívny obnoviteľný zdroj energie má obrovský potenciál pre budúcnosť. S energiou biomasy sa počíta ako s budúcou náhradou za fosílne palivá. Táto energia je stále vo vývoji a stále sa zdokonaľuje.

Budúcnosť elektriny z biomasy je podmienená optimalizáciou cien surovín, použitej technológie a veľkosti prevádzky.

Stabilita v hospodárení

Medzi výhody pestovania energetických plodín patrí možnosť vytvárať nové pracovné príležitosti, čo môže spomaliť vyľudňovanie vidieka, rozlišujú riziko v podnikaní a pomáhajú tiež zvyšovať stabilitu v hospodárení.

Vybudovanie siete nových regionálnych elektrární s celoročným odberom lesnej štiepky by mohlo zabezpečiť vznik piatich až šiestich tisíc nových pracovných príležitostí.

Energia biomasy

Biomasa predstavuje najväčší potenciál obnoviteľnej energie sveta i Slovenska.
Tvoria ju materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu, vhodné pre energetické využitie. Biomasa sa považuje z hľadiska emisií oxidu uhličitého (CO2) za neutrálne palivo, nakoľko pri jej spaľovaní sa uvoľní iba toľko CO2, koľko rastlina počas svojho rastu prijala.

Pre energetické účely sa zámerne pestujú rýchlorastúce dreviny (vŕba, topoľ) a rastliny (konope).

Strata lesných ekosystémov

Narastajúci dopyt po krmovinách a biopalivách v EÚ spôsobuje stratu jedinečných lesných ekosystémov, vážne emisie skleníkových plynov a nárast vidieckych konfliktov v rozvojových krajinách.

Využitie biomasy na pálenie nie je veľmi efektívne a vyústilo do rozsiahleho odlesnenia v mnohých oblastiach sveta. Pestovanie rýchlorastúcich drevín, ktoré sa normálne prevádza v podobe monokultúrnych plantáží môže mať negatívne dopady na ekosystém.

Nádej sa volá ITER

Najväčší tokamak na svete, ITER (Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor), postupne vzniká v medzinárodnej kooperácii EÚ, USA, Ruska, Japonska, Číny, J. Kórei a Indie neďaleko francúzskeho mesta Cadarache.

Cieľom reaktora bude napodobniť druh fúzie, ktorý sa odohráva na slnku a je bohatým zdrojom energie. Stavebné práce na vedeckom komplexe ITER sa začali v roku 2009 a prvá plazmová prevádzka je očakávaná v roku 2018.

Vyprázdňovanie vreciek rozvojových krajín

Rozvojové krajiny boli nútené brať si obrovské pôžičky na financovanie nákladných jadrovo-energetických projektov. Výstavba si vyžaduje obrovské náklady a vzrastá závislosť na zahraničných posudkoch, investíciách a podpore.

Napríklad Filipíny platia 300 000 USD denne Spojeným štátom americkým do Exportnej - Importnej banky za jadrovú elektráreň, ktorá ešte nie je v prevádzke.

Fúzia a palivo 1

Najvhodnejším palivom prvej generácie budúcich fúznych reaktorov budú dva izotopy vodíka, deutérium (D) a trícium (T). Deutérium je možné získavať z morskej vody (cca. 35 g/ m3) a jeho zdroje sú prakticky nevyčerpateľné. Trícium sa v prírode voľne nevyskytuje, je ho však možné získať štiepením lítia - ľahkého kovu, ktorého zásoby na Zemi sú obrovské. Pri jednej fúznej reakcii deutéria a trícia vzniká tzv. alfa častica (jadro hélia) a neutrón.

Fúzia a odpad

Odpad nie je dlhodobou záťažou.

Rádioaktívny odpad z trícia je objemovo malý a má relatívne rýchly polčas rozpadu. Trícium sa vyrába i spotrebúva priamo v elektrárni a aj odpad ostáva v nej uložený. Hélium neznečisťuje ovzdušie ani neprispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Vodná energia na Slovensku 1

Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach (VE) sa všeobecne považuje za proces s najnižším negatívnym vplyvom na živ. prostredie. Pri tejto výrobe nevznikajú žiadne odpady a emisie.

Ak by sme mali nahradiť množstvo elektrickej energie vyrobené vo VE Slovensku energiou z konvenčných tepelných elektrární, bolo by treba spáliť ročne viac ako 5 miliónov ton hnedého uhlia.

Vodná energia na Slovensku 2

Energeticky sa využíva najmä Dunaj a Váh.
Vážsku kaskádu tvorí 17 stupňov od Kráľovej po Liptovskú Maru a prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh.

Gabčíkovo na Dunaji s inštalovaným výkonom 720 MW je najväčšia vodnou elektrárňou na Slovensku. Významná je aj vodná elektráreň Orava.

Fúzia a palivo 2

Primárne palivo, deutérium a lítium, rovnako ako aj produkt fúznej reakcie hélium, sú úplne neškodné. Rádioaktívne „prechodné“ palivo trícium má relatívne krátky polčas rozpadu (12,6 roka) v porovnaní napríklad s uránom (106 – 109 roka).

Jadrová energia 1

Jadrová (nukleárna) energia sa získava na základe štiepenia atómov uránu a plutónia. Na svete existuje asi 350 jadrových elektrární a tieto dodávajú viac ako 5% svetovej energie.

Jadrové elektrárne neprodukujú škodlivé plyny a neprispievajú ku globálnemu otepľovaniu, ale vážnym rizikom sú nehody a likvidácia palivových tyčí.

Jadrová energia 2

Súčasné jadrové elektrárne využívajú ako palivo prevažne obohatený urán, čo je prírodný urán, v ktorom bol zvýšený obsah izotopu 235U z pôvodných zhruba 0,5 % na 2 – 5 %.

Podľa odhadov geológov a OECD vydržia známe a predpokladané zásoby uránu najmenej 270 rokov.

Obnoviteľné zdroje

Vodná energia je najväčším obnoviteľným zdrojom: poskytuje viac ako 17 % svetovej energie.

Zvyšok obnoviteľných zdrojov v súčastnosti prispieva približne 1 % svetovej požiadavky energie.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register