Discover PlayDecide. Download games, prepare, play. GET STARTED

Olje- og gassutvinning i Lofoten

Choose your language

PlayDecide games may be available in multiple languages

Play the game

Download, prepare, discuss & collect results.

SIGN INRegister

Utenfor Lofoten finnes antageligvis store olje- og gassforekomster. Hvis vi velger å bygge ut en offshore-industri i dette området, vil det gi mange arbeidsplasser og inntekter til regionen, men meningene er delte i om en slik satsning er klok. De som er for en slik satsning hevder at risikoen for forurensning av den idylliske og verdifulle naturen i Lofoten er minimal. De som er mot, frykter store oljeutslipp slik man hadde i Mexico-gulfen i 2010. De mener også at man heller bør satse på mer klimavennlige energikilder enn olje og gass.

Author / translator Hanne S. Finstad

Utenfor Lofoten finnes antageligvis store olje- og gassforekomster. Hvis vi velger å bygge ut en offshore-industri i dette området, vil det gi mange arbeidsplasser og inntekter til regionen, men meningene er delte i om en slik satsning er klok. De som er for en slik satsning hevder at risikoen for forurensning av den idylliske og verdifulle naturen i Lofoten er minimal. De som er mot, frykter store oljeutslipp slik man hadde i Mexico-gulfen i 2010. De mener også at man heller bør satse på mer klimavennlige energikilder enn olje og gass.

Created 16 February 2011
Last edited 5 November 2018
Topics Energy

Policy positions

Policy position 1

Havområdene rundt Lofoten bør vernes for all fremtid. Føre var prinsippet må gjelde.

Policy position 2

Vi bør ha et vern som åpner for olje- og gassutvinning under bestemte forutsetninger – en gang i framtida. Da bør det være dokumentert at risikoen for miljøskader ved en slik industri er meget lav.

Policy position 3

Vi bør få en konsekvensutredning av hvordan området vil bli påvirket, og deretter starte uthenting av olje og gass.

Story cards

Story card - no image

INFO CARDSISSUE CARDS

Kan vi stole på oljeselskapene

Oljeselskapene gir løfter i hytt og pine – men det er ingen garantier heftet til løftene. De hevder at risiko for forurensning er minimalisert. Samtidig får vi vite at Statoil – vårt eget nasjonale oljeselskap – slurver med vedlikeholdet på sine plattformer.

Det har gått bra så langt

Oljen har vært en ufattelig kilde for rikdom for Norge – uten store miljøkonsekvenser. Men er det en garanti for at vi ikke vil oppleve store utslipp utenfor Lofoten?

Diskusjonen er ikke ny

Debatten om olje- og gassutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har pågått i snart 20 år. Det er på høy tid at saken blir avgjort.

Vi kan like godt vente

Det som er sikkert er at oljen og gassen i havbunnen ikke forsvinner. Norge blir verken rikere eller fattigere av å selge oljen nå og sette milliardene i Oljefondet.

Hva med skreien?

Folkeaksjonen mot boring i Lofoten, mener det er galskap å risikere dette kystområdet. Her fødes all skrei, og den kan gå tapt hvis det skjer en stor ulykke.

Kan få større konsekvenser enn andre steder

Flere av stedene man vil borre, er nær kysten, og det er dermed stor sannsynlighet for at utslipp vil nå land.Det alvorligste scenariet viser at oljesøl fra Lofoten kan spre seg langs kysten helt opp til Nordkapp.

Mange penger å tjene

Oljedirektoratets beregninger viser at forventede inntekter fra olje- og gassutvinning i Lofoten kan være 105 milliarder kroner gitt at man finner drivverdige felt.

Fisken er ikke truet

Ikke engang et gigantisk oljeutslipp i 50 dager vil true fisk i de omstridte feltene ved Lofoten. En oljeutblåsing på 4.500 tonn olje daglig i 50 døgn vil ikke få alvorlige følger for fisk i feltene. Et slikt utslipp er 25 ganger større enn Norges største oljekatastrofe, Bravo-utblåsingen i 1977.

Bellona er redd for fisken

Bellona betegner det som en nasjonal katastrofe dersom det blir et utslipp på 4.500 tonn i 50 dager. Vi har ikke utstyr til å samle opp så mye olje. Bellona mener et slikt utslipp vil få dramatiske følger for fiskebestandene.

Fugl og oppdrettsfisk er truet

Et stort oljeutslipp vil drepe enorme mengder sjøfugl når det driver nordover med strømmen. Det vil også bli dramatisk for oppdrettsnæringen.

Arbeidsplasser til ungdom

Olje- og gassindustri i Nord-Norge vil gi mange unge mennesker jobb, og det er noe denne landsdelen virkelig trenger.

Seismikk skremmer fisk og hval

For å finne olje, fyrer man av sprengladninger på havbunnen. De avgir lydbølger som går med ulik hastighet gjennom bergartene i jordskorpa. Bølgene reflekteres i og fanges opp av en detektor. Etterpå kan man lage kart som viser de ulike lagene, og ut fra det ane hvor det finnes olje. Slike lydbøger skremmer fisk og hval.

Klimakrisen

FNs klimapanel sier at verdens klimagassutslipp må reduseres med opp mot 85 prosent innen 2050, og at utslippene må begynne å gå ned senest fra 2015. I Norge er utslippene fra oljeindustrien nesten doblet siden 1990.

Risikoen er lav

Sannsynligheten for en større oljeulykke der over 100.000 tonn olje er involvert er liten, ca. én prosent de kommende 70 år.

Ikker sikkert av vi finner olje

Havbunnen i den nordlige delen av Lofoten og Vesterålen kan ha blitt løftet opptil 2 kilometer de siste 50 millioner år slik at mye olje har lekket ut. Derfor kan resultatet etter lang letevirksomhet i regionen bli null.

Kan få verdensarvstatus

Mange mener at Lofoten skal søke om å få verdensarvstatus slik sju andre norske verdensarvsteder allerede har. Begrunnelsen for å søke er knyttet til Lofotens kulturtradisjon med minst 1.000 års sesongfiskerier naturskjønnhet og det biologiske mangfoldet på land og i havet.

Dagens oljefelt begynner å bli tomme

Det en gang verdens største oljefelt til havs – Statfjord – produserer nå 95 prosent vann og Statoil gjør mirakler for å få ut de få dråpene med olje som er igjen der nede. Uten økt satsing på nytt leteareal vil Norges posisjon som oljenasjon bli dårligere.

Vi kan utvikle tryggere teknologi

Både norske og utenlandske selskap står klare for å utvikle teknologien som skal til for å gjøre oljeleting og produksjon trygt i Lofoten og andre sårbare offshorestrøk.

Vi bør starte nå

Selv om de første undersøkelsene i Lofoten er klare i morgen, er det i beste fall 15 år til den første oljen og gassen vil strømme. Det gir oss god tid til å utvikle trygg produksjonsteknologi, men det gir oss dårlig tid når vi skal erstatte olje- og gassreserver, inntekter og arbeidsplasser.

Vi trenger fornybar energi

De fossile energikildene vil en dag vil gå tomme. Vi har enda fossile brennstoff for mange år, men på grunn av det økende forbruket, blir behovet for å finne andre energikilder stadig større.

1,3 milliarder oljefat

Havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen rommer olje og gass tilsvarende 1,3 milliarder fat, anslår Oljedirektoratet. Funnene kan gi betydelige inntekter, men poengterer at usikkerheten er stor. I beste fall kan det ligge framtidige inntekter som er neste tre ganger så høye i området.

Vi kan vurdere sårbare områder

Havforskningsinstituttet har brukt 150 millioner kroner på å kartlegge bunnen utenfor Lofoten. Kunnskapen gjør det mulig å skille mellom hvilke områder som er veldig sårbare for oljeutslipp og hvilke som ikke er det.

Gode erfaringer i Hammerfest

Utbyggingen av gassfeltet Snøhvit utenfor Hammerfest snudde en årelang negativ utvikling i området.Det ble flere arbeidsplasser og økt tro på fremtiden.

Enorme naturrikdommer

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i verden. Her gyter en rekke av våre viktigste fiskeslag, som torsk, hyse, sei og sild. Utenfor Røst finnes verdens største kaldtvannskorallrev. På Røst er den største kolonien av lundefugl på det europeiske fastlandet, og området utenfor Andøya er viktig for flere typer hval.

Ordførere vil ha olje

11 av 12 kommuner i Lofoten og Vesterålen har sagt ja til konsekvensutredning, og også andre ordførere i regionen er positive. Olje-ordførerne i Nord-Norge mener å ha hele landsdelen bak seg i dette kravet.

Konsekvensutredning

En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.

Alle konsekvensutredninger på Norsk sokkel har ført til at man etterpå har åpnet for å lete etter olje og gass.

Vi er avhengige av olje, kull og gass

Rundt 70% av verdens strømproduksjon lages ved å forbrenne olje, kull og gass. Disse energikildene har alle det til felles at de stammer fra organismer som levde for millioner av år siden. Derfor kaller vi dem for fossilt brennstoff.

Olje og gass er lagret solenenergi

Organismene som er omdannet til olje og gass hentet en gang energi fra sola for å vokse og leve. Denne solenergien ble lagret i kjemiske forbindelser i organismene da de døde. Når vi brenner olje, kull eller gass, bruker vi derfor egentlig solenergi som har vært lagret i millioner av år.

Starten på oljeeventyret

For ca 150 millioner år siden, oppstod det mange sprekker i jordskorpen på havbunnen. I disse sprekkene var det lite sirkulasjon av vann. På bunnen samlet det seg tykke lag av døde organismer som ikke råtnet, men ble omdannet til slam. Råoljen som hentes opp fra oljefeltene stammer fra dette slammet.

Hvordan finner vi olje og gass?

Først kartlegger man gjerne de ulike lagene i havbunnen ved å sende lydbølger ned i bunnen fra skip. Slike undersøkelser kalles for seismiske undersølelser. Bølgene som reflekteres opp igjen fra havskorpa vil ha ulik bølgelengde avhengig av hva slags materiale de har truffet på sin vei. Ved å registrere disse bølgene, kan geologene lage kart over havbunnen og finne ut hvor det kan være råolje.

Hvordan kommer vi ned til oljen?

Når man skal bore etter råolje, starter man med et stort bor som f. eks. kan være 75 cm i diameter. Etter hvert som boret trenger ned i grunnen, går man over til tynnere og tynnere bor, og det tynneste er kanskje ikke mer en 15 cm i diameter. Hullet man borer nedover blir foret med vegger av stål. Slik blir det solid.

Hva gjør vi med råoljen?

I råoljen finnes det hydrokarboner som inneholder alt fra ett til mer enn 30 karbonatomer. På grunn av det høye trykket nedi jorda, vil de fleste av disse kjemiske forbindelsene være i flytende form der. Men når råoljen pumpes opp, vil molekyler som har fem eller færre karbonatomer, gå over til gassform.

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi er energikilder som ikke blir brukt opp fordi de hele tiden bygges opp igjen. Vannkraftverk omdanner bevegelsesenergien vannet har til elektrisk energi. Fordi regn og snø sørger for at det blir tilført nytt vann til slike kraftverk, produserer de fornybar energi. Olje, gass og kull er ikke fornybare energikilder fordi vi bruker opp det fossile brenselet mye raskere enn det blir laget nytt.

Klimaet har alltid vært i forandring

Gjennom hele jordas historie har klimaet vært i forandring med både varme perioder og lange istider. De siste 100 årene har gjennomsnittstemperaturen på jorda økt med nesten en grad celcius. I dag mener de fleste forskere at temperaturstigningen som har skjedd etter 1970, i stor grad skyldes at vi har brukt store mengder med olje, kull og gass i 200 år.

Hva er drivhuseffekten?

Gassene i atmosfæren rundt jorda kan sammenlignes med glassveggene i et drivhus. De sørger for at mye av varmen som stråler ut fra jorda ikke forsvinner ut i verdensrommet. Hvis innholdet av slike gasser øker, vil denne effekten bli sterkere. Karbondioksidgass er en av gassene som har en slik drivhuseffekt.

Vi bruker mye energi

Når vi ser på energiforbruket per innbygger er Norge blant verstingene. Noe av dette skyldes selvfølgelig vårt kalde klima, men på grunn av billig strøm, er vi nok ikke så vant til å tenke på strømforbruket vårt som folk i en del andre land.

Krav til fremtidens energi

•Energikilden må ikke gå tom på mange mange år og helst bør den være fornybar
•Produksjon og bruk av energien må være miljøvennlig
•Energien må kunne lagres
•Energien må kunne transporteres på en effektiv måte
•Energien må være under kontroll

All energiproduksjon påvirker naturen

Det er umulig å produsere energi uten å gjøre inngrep i naturen. Selv hogging av trær for å få biobrensel er et naturinngrep som forstyrrer miljøet. Utbygging av vannkraftverk i Norge har ført til oppdemming av mange vassdrag, noe som fører til store inngrep i naturen lokalt.

Hva er energi?

Energi kan aldri forsvinne. Den kan bare endre form. Bevegelsesenergi kan bli omdannet til varmeenergi. Lagret energi kan omdannes til bevegelsesenergi. Kjemisk energi kan bli til elektrisk energi. Vi gjenkjenner energi fordi energi får noe til å skje.

Tidevannskraft

Havnivået hever og senker seg i løpet av dagen. Dette kaller vi tidevann. Tidevannet kan utnyttes ved å samle tidevannet i bassenger. Når havnivået synker kan vannet slippes tilbake til havet gjennom rør til turbiner som får en generator til å lage strøm.

Hydrogengass

Hydrogengass er molekyler som består av to hydrogenatomer. Når vi brenner hydrogengass, blir det frigjort energi, men på en helt annen måte enn når vi brenner olje, gass og kull. I stedet for at det blir dannet karbondioksid, blir det dannet vann.

Vindkraft

På 1100- tallet kom de første vindmøllene til Europa. De fleste ble brukt til maling av korn. I dag brukes mange vindmøller til å produsere elektrisk energi.Norge er et langstrakt land med mye vind, så forholdene ligger til rette for utnyttelse av vindkraft.

Bioenergi

Organiske stoffer er stoffer som inneholder karbon, og når slike stoffer forbrennes frigjøres det CO2. Samtidig bruker fotosyntesen i de levende plantene hele tiden CO2 fra luften til å produsere sukker. Så lenge vi ikke brenner mer biomasse enn det som hele tiden produseres i naturen, vil ikke utslippene av CO2 fra forbrenningen av bioenergi påvirke CO2- innholdet i atmosfæren.

Solenergi

Vi utnytter i dag solenergien til å produsere varme eller elektrisitet, og kan skille mellom 3 hovedformer av solenergi:
o Passiv soloppvarming
o Aktiv soloppvarming
o Elektriske solcellepaneler

Hva er skrei?

Skrei er en vandrende torsk med årlige gytevandringer til Norskekysten og beitevandringer til de sentrale områdene i Barentshavet. Omkring 40 % av skreien gyter i Lofoten-området i februar-april. Ordet skrei kommer sannsynligvis fra det norrøne ordet skrida som betyr å vandre.

Lundefugl

Lunden hører til alkefuglene. Fuglen befinner seg på fuglefjellene mellom april og august, resten av året er de på havet rundt kysten. De store koloniene finner vi fra Lofoten og nordover. Lundefuglen er nå på Nasjonal rødliste for truete arter i Norge med status "Sårbar".

Verdensarv

Verdensarven» er en liste over natur- og kultursteder som har særlig betydning for menneskeheten. For at et område skal regnes som del av verdensarven må det representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø som kan fortelle noe om jordens eller menneskenes historie.

Register to download vote results of this PlayDecide game.Register